Adóigazgatási eljárás

Képviselet és meghatalmazás | Adóbevallás, bejelentkezés | Adófizetés, előrehozott adó megfizetése | Adó, beszedett adó befizetése

Eljárási költség, illeték | Feltételes adóbírság csökkentésének lehetősége | Gépjárműadó mentességek, kedvezmények adatbejelentése

Követeléskezelési eljárás | Végrehajtási eljárás

Képviselet és meghatalmazás:

Ha a törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles az eljárás megkezdése előtt igazolni. Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, nyilvántartásba vett adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja is képviselheti. Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú személy is képviselheti.

 

Jogszabályi háttér:

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

Benyújtó személye:

A meghatalmazást az Önkormányzat honlapjáról is elérhető Elektronikus Adó Rendszerben a meghatalmazott személy tudja elkészíteni.

 

Benyújtás formája és módja:

Az állandó meghatalmazás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az Önkormányzati Adóhatóság által meghatározott módon, az Elektronikus Adó Rendszerben rögzíti, majd kinyomtatott és aláírt formában eljuttatja az önkormányzati adóhatósághoz. A beérkezett meghatalmazás feldolgozása után indíthatók a meghatalmazott által az elektronikus nyomtatványok, valamint naprakész számfejtési adatokkal elérhetők az adózási információk. A képviseleti jogosultság az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége:

Elektronikus űrlapok: Elektronikusan benyújtható űrlapjaink a http://budavar.eado.hu oldalon érhetőek el!

 

Eljárás díja:

Az meghatalmazással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a meghatalmazásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

Értesítés a meghatalmazás feldolgozásáról:

A meghatalmazott elektronikus levélben értesül az a meghatalmazás aktiválásáról.

 

Adóbevallás, bejelentkezés

Ügyleírás:

Az adót, - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás). A helyi adónemek közül a beszedett idegenforgalmi adó és az előrehozott adó adóztatása tartozik ún. önadózásos formában. Ennek következtében az adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a jogszabályban előírt: bejelentésre, nyilatkozattételre, adómegállapításra, bevallásra, adófizetésre, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatásra, adóbeszedésre. Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.

Az adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik. Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén (pl.: idegenforgalmi adó) az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton továbbítja. Így ezekben az esetekben a bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről külön bejelentést tehet.

Ha a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.

 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, Az önkormányzati adóeljárásokról szóló Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete.

 

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja:

Az adóbevallás (idegenforgalmiadó és előrehozott adófizetés) benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége

Elektronikus űrlapok

 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adóbevallás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése:

Adóbevallás kapcsán döntés, határozat nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg értesítő keretében, vagy az eAdó rendszerbe történő belépés keretében értesül az aktuális egyenlegéről.

 

 

Adófizetés, előrehozott adó megfizetése

Ügyleírás:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adót az adózó önadózással vagy az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták. Az adózók az önkormányzatunk felé teljesítendő adókat (ha a kibocsátott csekk QR kódot tartalmazza) iCsekk mobilfizetési alkalmazással is befizethetik. Az iCsekk befizetés esetén a QR kóddal ellátott csekk mobiltelefonos alkalmazás letöltését követően annak segítségével beolvasható és befizethető. Az alkalmazás segítségével bármely bankkártyájának felhasználásával teljesítheti elektronikus vagy papír alapú számlái kifizetését a QR kód beolvasását követően. Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával (POS) történő fizetésre, illetve az eAdo rendszeren keresztül online bankkártyás (VPOS) fizetést is lehet teljesíteni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. §-a alapján az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára (pl. építményadó) tekintettel előrehozott adót - önálló adónemként - fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. Az adóbevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany rendelkezésében megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított összegét - az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig. Az előrehozott adóbevallás önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Idegenforgalmi adóban előre hozott adófizetés nem teljesíthető.

 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet.

 

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja:

Az adóbevallás (építményadó) benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége:

Elektronikus űrlapok

 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az előrehozott adófizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése:

Az előrehozott adófizetés önadózáson alapuló „önálló adónem", így sem az iparűzési adóbevallás, sem az építményadó bevallás (egyéb esetben ez adatbejelentés formájában történik) kapcsán döntés, határozat nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

 

Adó, beszedett adó befizetése

Ügyleírás:

Az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót - ha e törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. Ha az adóhatóság által határozattal megállapított adó törvényben előírt esedékessége előtt a fizetésre kötelezett gazdasági társaság cégbejegyzés nélkül szűnik meg, a megszűnés napján valamennyi, az adóév egészére fizetendő adó esedékessé válik.

Budapest I. kerület illetékességi területén lévő építmények (a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész) utáni építményadót, az ingatlanon elhelyezett reklámhordozók utáni építményadót, valamint a gépjárműadót az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján -március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. Az adóbeszedésre kötelezett személy, vagyis a szálláshely szolgáltató, az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg (jellemzően a tárgyhónapot követő hónap 15-ig).

Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - az adóhatóság pénztárába befizették, illetve postára adták. Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság által megjelölt számlán a befizetést jóváírják.

 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az önkormányzati adóeljárásokról szóló Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

 

Adófizetési kötelezettség alanya:

Az adót az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.

 

Befizetés formája és módja:

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie adóként az adóhatóság honlapján közzétett számlaszámokra. Az önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre (POS) is, illetve az e-ADÓ folyószámla egyenleg lekérdező rendszeren keresztül online bankkártyás fizetést (VPOS) is lehet teljesíteni.

 

Eljárási költség, illeték:

Az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás (adatbejelentés, adóbevallás, bejelentés stb.) - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is -, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárás illeték és költségmentes. Ennek megfelelően az adóigazgatásban meghatározott adóhatósági döntések, igazolások, valamint a kezdeményezett eljárások többsége illetékmentes. Vannak azonban olyan eljárások (pl.: jogorvoslat, fellebbezés, fizetési könnyítés stb.) ahol a közigazgatási hatósági eljárásért az Illetéktörvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezőjének. Ilyen esetekben az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint. A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

Az illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni átutalással, csekken, illetve önkormányzati adóhatóságunk ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyás (POS terminál), elektronikus folyószámla lekérdező rendszerünkben pedig online bankkártyás (VPOS) befizetésre.

Jogszabályi háttér:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet.

Illetékfizetésre kötelezett személye:

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

 

Ügyintézési idő:

Az adóhatóság az illetékköteles kérelem beérkezésével egyidejűleg kötelezettségként előírja a fizetendő eljárási illeték összegét az adózó folyószámláján (adószámla), és a kérelem beérkezésétől számított 10. munkanapon ellenőrzi az eljárási illetéknek az adóhatóság által közzétett illetékbevételi számlára történő megfizetését. Amennyiben az adóhatóság észleli, hogy az eljárási illetéket nem, vagy nem teljes összegben fizették be, a hiányzó illeték összegét - a mulasztási bírsággal együtt - határozatban (több azonos esedékességű ügy esetén is egy határozatban) közli az ügyféllel, azzal, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a határozat közlésétől számított 8 napon belül eleget tesz, akkor a mulasztási bírságot nem kell megfizetnie. Ha az ügyfél a kötelezettségének a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a határozat véglegessé válását követően intézkedik az eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtása iránt.

 

Az illetékfizetéssel kapcsolatos döntés kézbesítése:

Az adóhatóság az illetékfizetéssel kapcsolatos iratokat az írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

 

Feltételes adóbírság csökkentésének lehetősége

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (Art.) alapján, adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóhatóság által a hatósági eljárásban alkalmazható legsúlyosabb szankció az adóbírság, amelynek kiszabására az adóellenőrzés keretében feltárt adóhiány és a kiutalás előtti ellenőrzés során jogosulatlannak minősített adó-visszaigénylés, vonatkozásában kerülhet sor. Az adóbírság mértéke főszabály szerint az adóhiány, illetve a jogosulatlan igénylés 50 %-a. Lényegesen magasabb az adóbírság mértéke (az adóhatóság által megállapított adóhiány 200 %-a), ha az adóhiány bevételeltitkolással, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

2018. január 1-jétől az adózók számára kedvező szabályként lépett életbe a feltételes adóbírság kedvezménye, amely szerint, ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond (fellebbezési határidőn belül postára adott vagy elektronikus úton elküldött, illetve szóban -személyesen- bejelentett nyilatkozattal) és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól. A fellebbezésről való lemondással a határozat véglegessé válik (a lemondás nem vonható vissza), a megfizetendő adókülönbözetet az ezt követő 15. (tizenötödik) napig kell megfizetni. Adóhiánynak akkor tekinthető az adózó terhére megállapított adókülönbözet, ha azt az adózó az esedékességi időpontig pénzügyileg nem rendezte.

 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja:

A feltételes adóbírság-kedvezményhez kapcsolódó lemondás/kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége:

Elektronikus űrlapok

 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A fellebbezésről történő lemondással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő a fellebbezésről történő lemondásról szóló kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő harminc nap.

 

Az adóelőírással kapcsolatos döntés kézbesítése:

A feltételes adóbírság kedvezménye biztosításáról az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat rendelkezik, (a feltételek teljesítése esetén érvénybe lép) így erről külön határozat nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

 

Gépjárműadó mentességek, kedvezmények adatbejelentése

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni. Az adó alanya főszabály szerint az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Gépjárműadóügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon. Az adóztatási feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja.

Adómentesség (adatbejelentés alapján) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§-ában tételesen felsorolt jogesetben adható. Adókedvezmény (adatbejelentés alapján) a törvény 8.§-ában feltüntetett esetekben kérelmezhető. Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

 

Jogszabályi háttér:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről.

 

Benyújtó személye:

Az adó alanyának (üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, szüneteltetés miatt. A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja:

Az adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, illetve szüneteltetés miatti adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége:

Elektronikus űrlapok

 

Eljárás díja:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A gépjárműadó előírásával, törlésével kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő:

Az ügyintézési határidő az adatbejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

 

A határozat kézbesítése:

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

 

 

Követeléskezelési eljárás

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. Amennyiben az adózó az esedékes határidőig önként nem teljesíti fizetési kötelezettségét, adóhatóságunk a végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatja adózóit a hátralék összegéről mely felszólítás még nem feltétlen jelenti a végrehajtási cselekmény megindítását, hiszen itt lehetőség van részben vagy egészben önkéntes adófizetésre. A fizetési felhívás kézhezvételét követően, amennyiben az adózó haladéktalanul teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy jelzi adóhatóságunk felé fizetési nehézségét, elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit, egyeztetést kezdeményezhet a tartozásával kapcsolatban.

Biztosítási intézkedés keretében az adóhatóság elrendelheti a pénzkövetelés behajtását amennyiben valószínűsíthető, hogy a követelés kielégítése veszélyben van. Az adó megfizetéséért kezességet is lehet vállalni, az adótartozást tartozásátvállalóként más átvállalhatja, illetve annak teljesítését tartozásátvállalóként elvállalhatja, amelynek során az adóhatóság követelésének jogcíme nem változik meg. Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot – természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencvennapon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét honlapján közzé teheti, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál adóvisszatartást kezdeményez.

 

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul.

 

Ügyintézési határidő:

Az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

 

Fizetési határidő és számlaszám:

A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni adótartozását. A befizetéseket az www.budavar.eado.hu elérhetőségen található adónemek számláira kell teljesíteni.

 

 

Végrehajtási eljárás

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve - az arányosság elvének figyelembevételével - a legkisebb mértékű korlátozással jár. Az adós - jogszabályban meghatározottak szerint - köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére.

 

Jogszabályi háttér:

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet.

 

Benyújtó személye: 

A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások kivételével - hivatalból indulnak.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: Elektronikusan adó rendszer elérhetősége: 

Elektronikus űrlapok

 

Végrehajtási eljárás költségei:

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét - az adózót - terhelik.

 

A végrehajtási iratok kézbesítése:

Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során keletkezett iratokat az írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési