Építésügyi jogszabályok

Hatáskör: Jegyző

Feladat megnevezése

Jogszabályi alap

I.

Építésigazgatási hatósági feladatok


Elsőfokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása:

1. Elvi építési engedélyezés

2. Építési engedélyezés

3. Használatbavételi engedélyezés

  1. Fennmaradási engedélyezés
  2. Bontási engedélyezés
  3. Kötelezések az építmények jó karbantartására, intézkedés élet- és állékonyságveszély esetén
  4. Építkezések ellenőrzése, engedély nélküli, engedélytől eltérő építkezések felderítése, végrehajtási intézkedések, eljárási bírság kiszabása.
  5. Tervezői, kivitelezői jogosultság ellenőrzése
  6. Hatósági nyilvántartások vezetése

Elsőfokú építésügyi szakhatósági eljárások lefolytatása

- többször mód. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

- többször 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

- a többször mód. 253/1997.(XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

- 47/1998.(X.15.) Főv. Közgy. rendelete a Budapesti Városrendezési és Keretszabályzatról (BVKSZ)

- többször mód. 16/2000.(VIII.15.) Budavári Önk. Képviselő-testület rendelete a Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)

- 252/2006.(XII.7.) Korm. rend. a település rendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról

- Bp. I. ker. Budavári Önk. 22/2007.(X.31.) Kt. rendelete a helyi tervtanácsról

- 193/2009.(IX.15.)Korm. rend. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

- 245/2006.(XII.5.) Korm. rend. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

- 104/2006.(IV.28.) Korm. rend. a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

- 45/2004.(VII.26.)BM-KvVM együttes rend. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 255/2007.(X. 4.) Korm. rend. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

Felvonók létesítésére építési és használatbavételi és engedélyezési eljárás lefolytatása

- többször mód. 113/1998.(VI.10.)Korm. rend.

- 193/2009.(IX.15.)Korm. rend. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

- 108/2001.(XII.23.) FVM-GM felvonók biztonsági követelményeiről és tanúsításáról

Víz- és csatornamű fejlesztési hozzájárulások és tűrési (szolgalmi) ügyek

- 38/1995.(IV.5.)Korm. sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

Kéményekkel kapcsolatos építéshatósági intézkedések

- Étv.

- 27/1996.(X.30.)BM sz. rend. a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatásról

- 28/2011.IX.6.)BM rend. Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

II.

Útügyi igazgatás hatósági feladatok


Gyalogutak, járdák, gépkocsi behajtók (át)építésének, megszüntetésének engedélyezése

-1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről (út törvény)

- 15/2000. (XI.16.) KöViM rend. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezé-séről

Közútkezelői hozzájárulási kérelmek elbírálása

- úttörvény

- 5/2004.(I.28.)GKM rend. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

- 30/1988.(IV.21.)MT rend. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról

Burkolt felületek, közutak állapotának ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozatala,

Intézkedés a közlekedést akadályozó létesítmények eltávolításáról,

Üzemzavaros bontások ellenőrzése, nyilvántartása

- út törvény

- 30/1988.(IV.21.)MT rend. a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény végrehajtásáról,

- 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról és 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

- 34/2008.(VII.15.)Főv. Kgy. rend. a főv. helyi közutak kezelésének …

szabályairól

- 3/2001.(I.31.) KöViM rend. a közutakon végzett munkák elkorlátozásai és forgalombiztonsági követelményeiről

- 1999.évi LXIX. törvény a szabálysértésekről (2012. IV. 14-ig)

Munkakezdési közútkezelői burkolatbontási hozzájárulási kérelmek elbírálása

- út törvény

- 30/1988.(IV.21.)Min. Tan. rend.

- 34/2008.(VII.15.)Főv. Kgy. rend. a főv. helyi közutak kezelésének …

szabályairól

- 3/2001.(I.31.)KöViM rend. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről,

- 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

III.

Városüzemeltetés - feladatok


Közlekedéssel kapcsolatos problémák

Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai és tömegközlekedési változások véleményezése, javaslattétel a közlekedési hatóság felé

- 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rend, a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

- 20/1984. (XII.21.) KM rend. az utak forgalomszabályozásról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Közvilágítás létesítés

- Ötv.

- 2007. évi LXXXVI. törvény