Jegyzői referatúra

Jegyző: dr. Herpai-Nagy Teodóra

Telefonszám: +36 1 458 3015
E-mail: jegyzoititkarsag@budavar.hu

A jegyzői fogadóóra időpontja: minden hónap első szerdája, 09.00-12.00 óráig.

Az érdeklődők az Ügyfélszolgálati Irodán (Városháza, földszint) személyesen vagy a +36 1 458-3076 és a +36 1 458-3000 számú telefonon jelentkezhetnek be, a témakör megjelölésével.

A Jegyzői Referatúra a Jegyző közvetlen irányításával működik.
A Referatúra részét képezi a belső ellenőrzés és kontrolling, a személyügyi és munkaügyi-, valamint a jogi/jogászi feladatok ellátása.

Takács-Bacsa Éva ügyintéző titkárnő, telefonszám: +36 1 458-3076

személyügyi ügyintéző, telefonszám: +36 1 458-3060
- a jogszabályokban és helyi szabályzatokban előírt személyügyi feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat közszolgálati tisztviselői, közfoglalkoztatottjai, munkavállalói tekintetében,
- a Budavári Művelődési Ház személyügyi és munkaügyi feladatainak ellátása,
- ellátja az arra kötelezett közszolgálati tisztviselők, ill. intézményvezetők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a vagyonnyilatkozatok jogszabályban és belső szabályzatban előírt kezeléséről, tárolásáról,
- statisztikai adatszolgáltatásokat teljesít.

Koós Andrea munkaügyi ügyintéző, telefonszám: +36 1 458-3049
- a jogszabályokban és helyi szabályzatokban előírt munkaügyi feladatok ellátása, kifizetések számfejtése a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat köztisztviselői, munkavállalói tekintetében,
- a kötelező foglalkozás-egészségügyi és egyéb szűrővizsgálatok koordinációja, adminisztrációja,
- a kötelező éves és az év közben belépettek tűz- és munkavédelmi oktatásának megszervezése, koordinációja és kapcsolattartás a tűz- és munkavédelmi szakreferenssel,
- a közszolgálati tisztviselők továbbképzési kötelezettségével és teljesítményértékelésével összefüggő feladatok intézményi szintű koordinálása, adminisztrációja,
- statisztikai adatszolgáltatásokat teljesít.

Dr. Kenyeres Csaba Imre jogtanácsos, telefonszám: +36 1 458-3019
- az Önkormányzat és szervei jogi képviseletének ellátása,
- az önkormányzati kötelezettség vállalások véleményezése,
- szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében való részvétel,
- jogi tanácsadás a Hivatal szervezeti egységei részére,
- az előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
- az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítés.

Dr. Csontos Zsombor jogtanácsos, telefonszám: +36 1 458-3079 
- az Önkormányzat és szervei jogi képviseletének ellátása,
- az önkormányzati kötelezettség vállalások véleményezése,
- szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében való részvétel,
- jogi tanácsadás a Hivatal szervezeti egységei részére,
- az előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
- az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítés.

Kékesi István belső ellenőr, telefonszám: +36 1 458-3037

A belső ellenőrzés feladatai különösen:
- független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység ellátása, melynek célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredményességének növelése;
- az önkormányzat és intézményei céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli az ellenőrzött szervezet minden folyamatát, járuljon hozzá azok fejlesztéséhez valamint irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságához;
- elemzések készítése, az elemzésekhez, vizsgálatokhoz információk gyűjtése és értékelése;
- megállapítások, következtetések és javaslatok megtétele az ellenőrzési jelentésében;
- tanácsadás a jegyző számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan;
- kockázatelemzésen alapuló stratégiai- és éves ellenőrzési terv kidolgozása;
- soron kívüli ellenőrzések lefolytatása a jegyző felkérésére illetve javaslattétel ez ügyében a jegyző felé;
- az éves ellenőrzési jelentés összeállítása.

kontroller, telefonszám: +36 1 458-3073
Stratégiai és operatív céloknak megfelelő szabályozási és felügyeleti tevékenységet végez, analizálja és szintetizálja a pénzügyi adatokat, a vezetőség mellett belső tanácsadói szerepet tölt be:
- gondoskodik a szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságáról;
- rendszeres és ad hoc gazdasági elemzéseket készít adott időszakokra és területre vonatkozóan;
- a tárgyévi költségvetés végrehajtását értékeli, eltéréseket elemez;
- bevételi és kiadási előirányzatok alakulását nyomon követi, elemzi;
- részt vesz a számviteli rendszer kialakításában;
- belső szabályzatok nyilvántartási rendszerének kialakítását és működtetését végzi;
- belső kontrollrendszer kiépítését és működtetését végzi.