Népjóléti ellátások

I. Támogatások az I. kerületben élő gyermekes családok részére:

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 3. Születési támogatás
 4. Iskolakezdési támogatás
 5. Mosható nadrágpelenka támogatás

II. Megélhetést segítő ellátások:

 1. Eseti települési támogatás
 2. Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás
 3. Időszaki támogatás

III. Egészségügyi ellátáshoz köthető támogatás:

 1. Gyógyszer-támogatási segély
 2. Oltási támogatás

IV. Lakhatást segítő támogatások:

 1. Lakásfenntartási támogatás
 2. Lakás-helyreállítási támogatás
 3. Adósságkezelési szolgáltatás
 4. Lakbértámogatás

V. Egyéb támogatások:

 1. Temetési segély
 2. Kedvezményes uszodabérlet

 

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2020. évben havi 28.500,- Ft (168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §.)

 

I. Támogatások az I. kerületben élő gyermekes családok részére:

I. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1.  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145 %-át (2020-ban 41.325,-Ft)

 

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
 • vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos
 • vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;

b. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (2020-ban 38.475,-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott értéket.

I. 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli támogatást elsősorban annak a gyermeknek kell megállapítani:

 1. akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve
 2. alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás- miatt anyagi segítségre szorul.

   

Nem állapítható meg a gyermek részére a rendkívüli támogatás, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (2020-ban 99.750,-Ft), egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (2020-ban 114.000,-Ft).

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti.
Évente kétszer állapítható meg, az egy-egy alkalomra megállapított rendkívüli támogatás összege gyermekenként (2020-ban) 34.200,-Ft.

I. 3. Születési támogatás:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat születési támogatást nyújt azon I. kerületi családok részére, ahol az alábbi feltételek fennálnak:

 • gyermek I. kerületben bejelentett lakóhelyén él,
 • a szülők, illetve legalább egyikük, a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él.

 A születési támogatás egyszeri  összege 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint.

A születési támogatás jövedelmi, illetve vagyoni viszonyokra való tekintet nélkül, hivatalból kerül megállapításra, a szülő/törvényes képviselő által tett nyilatkozat, illetve az életvitelszerű tartózkodásról szóló védőnői igazolás kiadását követően. 

A nyilatkozatot a védőnő az újszülött látogatása során juttatja el a család részére, majd azt a védőnő továbbítja a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjához a születési támogatás kifizetése érdekében.

I. 4. Iskolakezdési támogatás:

Iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2020-ban 114.000,-Ft), egyedülálló szülő esetében a 450 %-át (2020-ban 128.250,-Ft).

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft, melyet készpénz formájában nyújt az Önkormányzat.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem évente június 15-től - az iskolai tanév végétől - szeptember 15-ig nyújtható be.

 

I. 5. Szociális tanulmányi ösztöndíj:

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányit folytató tanuló- legfeljebb 22. életévének betöltéséig - akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2020-ban 85.500,-Ft).

Az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a (2020-ban 11.400,-Ft).

Az ösztöndíjat tárgyév szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig kell folyósítani. A kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től - az iskolai tanév végétől - szeptember 30-ig nyújthatja be.

 

I. 6. Mosható nadrágpelenka támogatás:

Az Önkormányzat egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt a mosható nadrágpelenka beszerzési költségeinek csökkentéséhez.

Az Önkormányzat azokat a gyermekeket támogatja:

 1. akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
 2. akik részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került megállapításra,
 3. akik nagycsaládban élnek,
 4. akiknek tartós betegségét megállapították,
 5. akiknek orvosilag javasolt a mosható nadrágpelenka használata (különösen atopiás dermatitiszben szenvedő gyermek).

A támogatás a gyermek egyéves kora előtt kérelmezhető. A támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg.

A támogatás mértéke:

 1. az a) pontban meghatározott esetben a pelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100 %-a, de maximum 60.000.-Ft,
 2. a b) pontban meghatározott esetben a beszerzési ár 80 %-a, de maximum 40.000.-Ft,
 3. a c), d) és e) pontban foglalt esetekben a beszerzési ár 65 %-a, de maximum 30.000.-Ft.


II. Megélhetést segítő ellátások:

II. 1. Eseti települési támogatás:

1.) Eseti települési támogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékát (2020-ban 85.500,-Ft).

Az eseti települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a (2020-ban 28.500,-Ft). Az eseti települési támogatásra ugyanaz a kérelmező - továbbá a vele közös háztartásban élő személy - a segély felvételétől számított három hónap elteltével - a szükséges feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.

Eseti települési támogatást ugyanannak a személynek naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

2.) A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság eseti települési támogatást nyújthat annak a személynek, ahol a saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát (2020-ban 114.000,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (2020-ban 114.000,-Ft).

 

II. 2. Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás:

Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 százalékát (2020-ban 99.750,-Ft), egyedülálló esetében jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát (2020-ban 114.000,-Ft).
A szociális kártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező - az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás a jogosult részére utólagosan, a tárgyhót követő hónap első napján, havonta kerül feltöltésre havi 10.000,- Ft összegben.

A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget a szociális boltban az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordíthatja: tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatást az alábbi üzletekben vásárolhatják le a fent említett alapélelmiszerekre:

- CBA Attila Csemege 1013 Budapest, Attila u. 109.
- CBA Déli ABC Nagyáruház 1013 Budapest, Krisztina krt. 37.
- CBA -Budavár Élelmiszerüzlet 1014 Budapest, Tárnok u. 22-24.
- Batthyány Csemege 1015 Budapest, Batthyány u. 28.
- Naphegy Csemege 1016 Budapest, Naphegy tér 3.

II. 3. Időszaki támogatás:

1) Időszaki támogatására jogosult az az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személy, aki

 1. a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig 80. életévét betölti, vagy
 2. a támogatás folyósítását megelőző egy évben települési támogatásban részesült és a tárgyév december hónapjának utolsó napjáig 65. életévét betölti.

2) Időszaki támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 1. húsvétot megelőzően a tárgyév március 1-jén fennáll,
 2. karácsonyt megelőzően a tárgyév december 1-jén fennáll.

3) Az időszaki támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező 0-18 éves korú gyermeket nevelő családnak vagy egyedülálló szülőnek is, aki a támogatás folyósítását megelőző egy évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült.

Az időszaki támogatást Étkezési Erzsébet-utalvány formájában évente két alkalommal, húsvétot, illetve karácsonyt megelőző 30 napon belül nyújtja az Önkormányzat, melyet a Polgármester hivatalból állapít meg. A támogatás összege alkalmanként és családonként 8.000 forint.

 

III. Egészségügyi ellátáshoz köthető támogatás:

III. 1. Gyógyszer-támogatási segély:

Gyógyszer-támogatási segélyre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de betegsége miatt rendszeres gyógyszeres kezelés alatt áll és, aki:
a) háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2020-ban 114.000,-Ft), családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350%-át (2020-ban 99.750,-Ft); és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri (2020-ban 5.700,-Ft).
b) 80. életévét betöltötte, a háztartásban egyedül él és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (2020-ban 128.250,-Ft).; 80 év feletti családos esetén az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át (2020-ban 119.700,-Ft).és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át (2020-ban 5.700,-Ft) eléri.

A gyógyszer-támogatási segélyt az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújtja.

A Budavári Egészségkártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jogosulttá válik.

A Budavári Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszer-támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap első napján kerül feltöltésre havi 6.000,-Ft összegben.

A Budavári Egészségkártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget – az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött gyógyszertárakban - kizárólag gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek minősülő termékekre használhatja fel.

 

 

III. 2. Oltási támogatás:
Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, és

 1.  akinek fiú gyermeke az adott évben tölti be 13. életévét, - a házi gyermekorvos javaslatára - méhnyakrák elleni oltássorozat (HPV) költségének átvállalását igényli;
 2.  aki az adott évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére - a házi gyermekorvos javaslatára - rotavírus elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli;
 3. aki a 80. életévét betöltötte és a háziorvosa javaslatára pneumococcus védőoltás költségét igényli.

Az a) és b) pont esetén az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából az 1. vakcina árát megfizeti, az Önkormányzat pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát. Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat a teljes oltás-sorozatot ingyenesen biztosítja.

Az a) és b) pont esetén az oltási támogatásra a törvényes képviselő akkor jogosult, ha vállalja, hogy a 3 vakcinából álló védőoltás kedvezményes árából az 1. vakcina árát megfizeti, az Önkormányzat pedig támogatásként biztosítja a 2. és 3. vakcina árát. Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat a teljes oltás-sorozatot ingyenesen biztosítja.

A c) pont esetében az Önkormányzat az oltás teljes költségét átvállalja.

Az oltási támogatás iránti kérelmet a jogosult illetve a törvényes képviselő az erre rendszeresített formanyomtatványon két példányban a háziorvos védőoltásra tett javaslatával együttesen, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjához juttatja el.

A kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát.

 

 

 IV. Lakhatást segítő támogatások:

IV. 1. Lakásfenntartási támogatás:

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek

 1. a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének -egyedül élő esetén - a 400%-át (2020-ban 114.000,-Ft), családos esetén a 350 %-át (2020-ban 99.750,-Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja,
 2. a kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője.

Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző nyári (június/július/augusztus) és téli (november/december/január) hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani.

A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra, mely időszak alatt védendő fogyasztói státuszt kérelmezhet.

Az Önkormányzat azon szociálisan rászorult személynek, akinek a lakásfenntartási jogosultsága

 

 1. a tárgyév február 1-jén fennáll,a tárgyév január hónapjára tekintettel,
 2. a tárgyév szeptember 1-jén fennáll, a tárgyév szeptember hónapjára tekintettel az a) pont esetében március 5-ig, a b) pont esetében október 5-ig pénzbeli támogatást nyújt.

A lakásfenntartási támogatás esetenkénti összege 15.000,- Ft.

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

IV. 2. Lakás-helyreállítási támogatás:

A lakás-helyreállítási támogatás a szociálisan rászoruló, létfenntartási gondokkal küzdő

 1. időskorú, 65. életévét betöltött személy, vagy
 2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátásában részesülő személy valamint
 3. a két vagy több gyermeket nevelő család

pénzbeli támogatása.

Lakás-helyreállítási támogatás olyan állagmegóvási munkálat esetén nyújtható be, amelynek elvégzése a lakásban élő kérelmező egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek, fűtőberendezések korszerűsítése, szakszerű tisztítása és karbantartása, szén-monoxid érzékelő-riasztó berendezés felszerelése.

 

A támogatás megállapításának együttes feltételei:

 1. kérelmező 65. életévét betöltötte, vagy aktív korúak ellátásában részesül a megállapító szerv igazolása alapján;
 2. ha háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át (2020-ban 85.500,-Ft), családos esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át (2020-ban 71.250,-Ft);
 3.  kérelmezőnek nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, vagy a tartásra kötelezett hozzátartozója tartására szociális körülményei miatt nem képes, amelyet vagyonnyilatkozattal és jövedelemigazolással szükséges igazolni, illetőleg társhatósági környezettanulmány készíthető a tartásra kötelezett hozzátartozó lakóhelyén;
 4. kérelmező a támogatásban érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy önkormányzati lakás bérlője;
 5. kérelmező vagyonnal nem rendelkezik;
 6. a kérelmező az előzetes költségbecslésben szereplő összeg legalább 10%-át önrészként vállalja, melynek meglétét hitelt érdemlően igazolja.

A lakás-helyreállítási támogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,-Ft.

 

A lakás-helyreállítási támogatás iránti kérelem a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központjánál (1012 Budapest, Attila út 89.) nyújtható be személyesen hivatali időben, vagy postai úton eljuttatható a fenti címre.

 

A támogatás ugyanannak a személynek évente egy alkalommal állapítható meg és a megállapítástól számított két éven belül ismételten nem kérelmezhető.

Lakás helyreállítási támogatás egy lakásra csak egy személynek állapítható meg.

 

A lakás-helyreállítási támogatás összegét az önkormányzat a jogosult részére folyósítja, a megállapított támogatás összegéről a kérelmező köteles három hónapon belül a pénzügyi elszámolást benyújtani.

 IV. 3. Adósságkezelési szolgáltatás:

Az adósságkezelési támogatásra azon szociálisan rászorult személy jogosult, aki lakhatással kapcsolatos kiadásaikhoz kapcsolódó hátralékot halmozott fel, és az általa életvitelszerűen lakott lakásnak a tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy ezeknek hozzátartozója, amennyiben ő az adós.

Feltételei:

 • a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000,- Ft-ot, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és,
 • b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
  • ba) egy lakásban együtt élő több személynél 300%-át (2020-ban 85.500,-Ft)
  • bb) egyedül élő esetén annak 350%-át (2020-ban 99.750,-Ft)
  • bc) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400%-át (2020-ban 114.000,-Ft), valamint
 • c) aki az elismerhető minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint a támogatási kérelem elbírálását megelőzően eleget tesz a Családsegítő Szolgálattal kötött 3 hónapos előzetes együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át. A támogatást egy összegben vagy havi részletekben nyújtja az Önkormányzat az adós vállalásától függően. Részletekben történő vállalás esetén legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

 

Az adósságkezelési támogatás igénylésére irányuló eljárást megelőzi az adósságkezelési tanácsadás, amely az adósságkezelési tanácsadást végző szervezetnél a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban Családsegítő Szolgálat) 1012 Budapest, Attila út 89. szám alatt működik.


Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.

 

IV. 4. Lakbértámogatás:

Önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha

 • a bérlő háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2020-ban 71.250,-Ft), egyedülálló esetén 300 %-át (2020-ban 85.500,-Ft) és
 •  a bérlő és a vele egy háztartásban élők külön nyilatkozatuk értelmében nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100- szorosát (2020-ban 2.850.000,-Ft) és
 •  a fizetendő lakbér összege meghaladja a bérlő és a háztartásában élők havi összjövedelmének 20 %-át.

Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlő, aki

 • az Önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • aki piaci alapon bérbe vett lakásban él
 • a lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez jut
 • a lakókörnyezet rendezettségét nem biztosítja.

A lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér összegének:

 1. 20 %-ától 40 %-áig terjedhet;
 2. 50 %-a, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, - különösen a kezelő- vagy szakorvos által kiadott igazolás alapján-, ha a családban önmaga ellátására képtelen, állandó vagy tartós felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantsági illetve rehabilitációs ellátásra jogosult személy van.

A lakbértámogatás megállapításának időtartama 1 év.

 

V. Egyéb támogatások:

V. 1. Temetési segély:

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Temetési segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2020-ban 114.000,-Ft); egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (2020-ban 128.250,-Ft) nem haladja meg.


A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos temetés és szórásos temetés költségeinek - de legfeljebb a számlával igazolt összeg mértékéig-

 •  20%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (2020-ban 99.750,-Ft);
 •  40%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (2020-ban 71.250,-Ft);
 •  60 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (2020-ban 57.000,-Ft).

A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 180 napon belül kérelmezhető. A kérelemhez csatolni kell

 • a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát,
 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása

V. 2. Kedvezményes uszodabérlet:

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 50%-os kedvezményes uszodabérletet biztosít:

- a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére;

- a három, vagy több gyermeket nevelő családok,

- valamint a gyermekeit egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére,

amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, (2020-ban 99.750,-Ft); egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2020-ban 114.000,-Ft).

A támogatási kérelmekre vonatkozó formanyomtatványok megtalálhatók a honlapon illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin.
Amennyiben bármi kérdésük van a támogatásokkal kapcsolatban, keressék bizalommal a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjának munkatársait, akik készséggel állnak a rendelkezésükre.

 


Budapest, 2020. február 28.