Bp. I. Krisztina tér 10. II. em. 5. lakás eladása árverésen

 

Árverési felhívás
árverés kiírója
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
árverés ideje
2019. július 18., 10 óra
árverés helye
Budavári Művelődési Ház; 1011 Budapest, Bem rakpart 6.
árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése
Budapest I. Kerület Krisztina tér 10. II. em. 5. szám alatti 1,5 szobás komfortos lakás 1/1 tulajdoni hányada a társasházi közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 521/100.000-ed eszmei tulajdoni hányaddal együtt.

Hrsz: 7221/0/A/38

Alapterület: 42 m2
árverésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó korlátozások
A Magyar Államot megillető elővásárlási jog a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján.
árverésre kerülő vagyontárgy előzetese megtekintésének ideje
2019. június 25-én kedden 13 órától 14 óráig és 2019. július 9-én kedden 13 órától 14 óráig
árverésre kerülő vagyontárgy kikiáltási ára
26.900.000,- Ft
licitlépcső
100.000,-Ft
árverés menete
Az árverésre jelentkezők a meghirdetett kikiáltási árra licitálnak a megadott licitlépcső szerint, negatív licitre nincs lehetőség.
vételár megfizetésének határideje, módja
A teljes vételár az árveréstől számított 15 napon belül, egyösszegben fizetendő.
árverési biztosíték összege, befizetésének módja, határideje
540.000,-Ft

 

Az árverés nyertesénél az árverési biztosíték összege a vételárba teljes egészében beleszámít.

 

Az árverés nyertesén kívüli jelentkezők részére, az árverést követő 10 munkanapon belül az Önkormányzat visszautalja az árverési biztosítékot a jelentkező által megadott bankszámlára. Az árverési biztosíték után, a letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.
árverésen történő részvétel feltételei, az árverésre jelentkezés, helye, módja ideje
Az árverésre jelentkezőknek a megjelölt árverési biztosíték összegét legkésőbb az árverés időpontját két nappal megelőző nap 12:00 óráig be kell fizetniük a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú költségvetési elszámolási számlájára és a befizetésről szóló bizonylatot vagy banki kivonatot a licitálás megkezdése előtt be kell mutatni a versenytárgyalást levezető elnöknek.

 

Az árverésen való részvétel további feltétele, hogy az árverésre jelentkező legkésőbb az árverés időpontját két nappal megelőző nap 12:00 óráig regisztrációs lap kitöltésével regisztrálja magát az árverésre a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti Műszaki Irodáján. A regisztráció személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában, meghatalmazott útján lehetséges a személyazonosító okmányok (személyazonosító igazolvány és lakcímkártya) bemutatása mellett. Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott személyes okmányain túlmenően szükséges a meghatalmazó okmánymásolatainak bemutatása is, továbbá jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a képviselő aláírási címpéldánya (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája) is szükséges. Az árverésen az előzetesen nem regisztrált jelentkező nem vehet rész.

 

Az árverés kezdetekor a pályázó a személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal köteles igazolni az árverést levezető elnök előtt, azzal, hogy jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a képviselő aláírási címpéldánya (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája) is szükséges. Ennek hiányában a jelentkező az árverésen nem vehet részt.

 
Egyéb információk
A nyertes pályázónak 10 napon belül szerződést kell kötnie, és az árveréstől számított 15 napon belül kell a vételárat egyösszegben megfizetnie, ellenkező esetben az árverési biztosítékot elveszti és a kiíró a második legmagasabb összegű ajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést.

 

Amennyiben az árverés lezárását követően az árverés nyertese bármely okból visszalép, úgy a befizetett árverési biztosíték összegét elveszti, és a kiíró a második legmagasabb összegű ajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést.

 

A szerződés a kiíró által előkészített szerződéstervezetben foglalt tartalommal kerül megkötésre, melyet az árverésen részt vevő a regisztráció során a Polgármesterei Hivatal Műszaki Irodáján megtekinthet, arról másolatot kérhet.

 

Amennyiben a licitálás vezetője olyan jellegű szabálysértést észlel, amely az árverés tisztaságát, vagy a kiíró érdekeit sérti, jogában áll a licitálást megszakítani és azt eredménytelenné nyilvánítani.

 

A kiíró fenntartja magának jogot arra nézve, hogy a pályázatot visszavonja, vagy a nyertes pályázóval való szerződéskötést megtagadja és a versenytárgyalást (árverést) eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Az árveréssel kapcsolatos további kérdéssel fordulhat a Bp. Főv. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) Beczner Mártához (II. em. 206., tel: +36-1-4583064, beczner.marta@budavar.hu és Szeleczky Szilviához (II. em. 209., tel: +36-1-4583027 vagyon@budavar.hu).
 

Kelt: Budapest, 2019. június 18.

  • Árverési felhívás_Krisztina_ter_10_2_5.pdf
  • reg_adatlap_Krisztina_ter_10_2_5.pdf
  • reg_adatlap_Krisztina_ter_10_2_5.docx
  • I. Krisztina tér 10. II. 5. Műszaki leírás.pdf