Civil pályázat 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK,
VALAMINT KARITATÍV CÉLOK
2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

A pályázati kiírás és a mellékletek letöltéséhez kattintson ide

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2019. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet az I. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, közösségek kulturális, művészeti és sport tevékenységének, valamint I. kerületi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítő programok, karitatív célok támogatására.

 

I. A pályázat céljai:

 1. Az I. kerülethez kötődően megvalósuló konkrét és ellenőrizhető kulturális, művészeti és sportrendezvények, programok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális kínálatot, tartalmas szabadidő-eltöltést kínálnak az érdeklődők számára, illetve az itt élők közösségi életét, ismereteinek bővítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják.
 2. Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészítő programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I. kerületi lakosok számára nyújtott szociális és egészségügyi, gyermekjóléti feladatok 2019. évi feladatok ellátásából a következő témakörökben: egészségügy, egészségnevelés és betegség-megelőzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét.

 

II. A pályázók köre:

Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
 • nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
 • közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
 • bejegyzett kerületi civil szervezetek,
 • egyházi közösségek

 

A külföldi jogi személy, amennyiben nem rendelkezik, magyarországi számlaszámmal pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. A pénzügyi lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy.

 

Nem pályázhatnak:

 • azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el.
 • azok a külföldi jogi személyek, akik nem rendelkeznek magyarországi számlaszámmal és nem jelölnek meg pénzügyi lebonyolítót.

 

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

 • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak,
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek,
 • az önkormányzattal korábban kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségüket nem teljesítették,
 • az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, vagy a támogatási összeg már rendelkezésükre áll,
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták.

 

III. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/palyazatok) menüpontból, illetve ügyfélfogadási időben nyomtatványként átvehetők a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint; 1013. Budapest, Attila út 65.).

 

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:

 • a pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító szervezet) azonosító adatait (nevét/cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát, adószámát, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
 • a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
 • a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, időpontját;
 • a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás összegét,
 • a program végrehajtásához tervezett forrásokat részletesen:
  • a saját forrásokat,
  • az önrész mértékét,
  • különböző forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,
  • a pályázaton igényelt támogatás összegét.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 • a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
 • a program részletes leírása;
 • a program részletes költségvetése;
 • a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve),
 • Áfa-nyilatkozat (mellékelve).

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csatolni.

 

A pályázat benyújtásnak határideje: 2019. április 1. hétfő 18.30 óra


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de egy borítékban kell benyújtani:

 • személyesen benyújtható a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésőbb a jelzett határidő napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 18.30 óráig. Az átvételről az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást állít ki.
 • postai úton a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250 Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidő, ez esetben az érkeztetést igazoló hivatalos önkormányzati bélyegző dátuma az irányadó.
 • a fentiek valamelyikével egyidejűleg lehetőség szerint elektronikus úton is a liptak.noemi@budavar.hu e-mail címre aláírt, szkennelt formában.

 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:

„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2019. évi pályázati támogatása”

 

IV. Pályázatok elbírálása:

Elbírálási határidő: 2019. április 25.

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeget a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2/c. melléklete tartalmazza 10.000 eFt-tal.

Amennyiben a beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz vagy a pályázó a szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy pályázata jelenleg érvénytelennek minősül és a hiányok pótlására hívja fel. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a befogadó szerv a pályázatot visszautasítja, annak elbírálására nem kerülhet sor.

A pályázatokat az Előkészítő Munkacsoport javaslatára a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület döntéséről valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

 

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

 • a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl nyújtottak be,
 • a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást,
 • a kötelező mellékletek nem kerültek hiánytalanul csatolásra.

 

V. Szerződéskötés menete:

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

 

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 • A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére,
 • A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

 

A Támogatási szerződés az Áht. 50. § (1) c). pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját. A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

 

VI. A támogatás folyósítása:

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VII. Elszámolási kötelezettség:

A pályázat megvalósításának időintervalluma: a szerződés keltétől 2020. január 31. (péntek) napja.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2020. február 28-ig (péntek) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával – a Támogatási szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. 

 

VIII. Pályázati információ

A pályázattal kapcsolatosan a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.) munkatársai nyújtanak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken:

 • Lipták Noémi: 458-3068
 • Jambrisekné Borhy Gabriella tel: 458-3023 (pénzügyi elszámolás esetében)

 

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

Budapest, 2019. március 1.

Nagy Gábor Tamás
     polgármester

 

 • Civil pályázati felhívás és mellékletei 2019.pdf