Egyesített Bölcsőde Intézményvezetői álláspályázat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

intézményvezetői (magasabb vezetői)

beosztásának teljes munkaidőben történő betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. november 1-től 2025. október 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Iskola utca 22-24.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.
 • Gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát, valamint a törvényesség és az önkormányzati vagyon védelmét.
 • Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról.
 • Folyamatosan egyeztet a fenntartóval a férőhelyek tekintetében.
 • Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását.
 • Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

 

Pályázati feltételek:   

 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/I. 2. pontjában előírt szakirányú szakképzettség.
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődei ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat
 • helyismeret
   

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködő képesség
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
 • kiváló irányító és döntési képesség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • nagyfokú munkabírás
 • empátia
   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életrajz és motivációs levél.
 • Végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy
  • pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
  • a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
  • megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
  • a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  • a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul-e;
  • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére címezve. A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 • Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
 • Postai úton: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde - intézményvezetői pályázat”

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt a Szervezési Csoport munkatársa nyújt a 06/1 458 3093-as telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe (csecsemő- és kisgyermeknevelő) való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

 • Adatkezelési Tájékoztató.pdf
 • kötelezően kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf
 • választhatóan kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf