Épület-felújítási pályázat 2019

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2019. évi épület-felújítási pályázata

 

A pályázati kiírás és mellékletei letöltéséhez kattintson ide. A jelentkezési adatlap letöltéséhez kattintson ide.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2019. évre pályázatot ír ki a kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában. Erre a célra a 2019. évi költségvetésben elkülönítésre kerül százmillió forint összegű keret az új pályázatok finanszírozására.

A 2019. évi pályázatra azok a társasházak pályázhatnak, ahol az épületen jelentős felújítási munkákat kívánnak elvégezni különös tekintettel a világörökségi jelentőségű területen fekvő valamint helyi védelem alatt álló épületekre.

 

AZ ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 10. 1630 óráig.

 

A jelentkezési adatlap az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhető be, valamint letölthető a www.budavar.hu honlap Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai hivatkozások alatt.

 

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) szükséges benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT 2019. felirattal.

A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: a) Közös képviselő; b) az Intéző Bizottság elnöke.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege a felújítási összköltség 40%-a, maximum 3 millió forint.

A megítélhető támogatás összege függ a beérkezett pályázatok számától.

 

2019-ben, hasonlóan az elmúlt évekhez, az alábbi munkálatokra lehet benyújtani pályázatokat:

Épületek külső szerkezeti felújítása, ezen belül a városképi szempontból indokolt javítások, felújítások (homlokzat, tetőszerkezet, tetőhéjazat, kémény tetősík feletti részeinek felújítása, függőfolyosók, tűzfal, támfal, mellvédfal felújítása, megerősítése, esővíz-elvezető rendszerek felújítása);

Épületek belső szerkezeti felújítása, ezen belül a lépcsőház, a kapuzat és a nyílászárók cseréje, felújítása, személyfelvonók felújítása, elavult elektromos vezetékek felújítása, gázvezetékek cseréje, felújítása, födémek, pillérek megerősítése;

Előnyt élveznek azok a társasházak, melyek helyi védett épület homlokzat felújítását tervezik, akik utcaképet javító felújítást végeznek, továbbá azok a társasházak, akik 2018-ban megfelelő pályázatot nyújtottak be, de nem részesültek támogatásban, valamint az energia-hatékonysági korszerűsítést célzó pályázatok.

 

A pályázattal együtt benyújtandó dokumentációk és mellékletek:

 • Pályázati adatlap kitöltve (2 példányban);
 • Közgyűlési határozatok + jelenléti ív másolatai (a közös képviselő által hitelesítve):
 • Határozat a közös képviselővé választásról;
 • Határozat a felújítási munkák elvégzéséről, a kivitelező kiválasztásáról (árajánlatok csatolása szükséges);
 • Határozat a pályázaton való részvételről és közös képviselő felhatalmazása a pályázat bonyolítására és a támogatásról a Megállapodás megkötésére;
 • Határozat a felújítási munkához kiválasztott árajánlat összegének 60%-os mértékű pénzügyi önerő biztosításáról, és a finanszírozás módjáról;
 • Jogi személyiségű közös képviselet esetén, aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi cégkivonat;

 

 • A finanszírozás módja, azaz a pénzügyi önerő igazolására (saját forrás), amely a kiviteli költség 60%-a, bankszámla kivonat másolata, vagy a hitelfelvétel eredeti banki igazolásának csatolása szükséges mellékletként. Az önerő igazolható a társasház már meglévő megtakarítási számlakivonatával (Lakástakarék Pénztár), vagy egyéb pályázaton nyert támogatásról szóló határozatával.

 

4)  A pályázat műszaki tartalma alapján csatolandó dokumentumok (az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások):

 • a meglevő állapotot ismertető műszaki dokumentumok (műszaki leírás, tervek),
 • az épület eredeti állapotát bemutató dokumentumok (archív tervek, képek)

(amennyiben rendelkezésre áll)

 • műszaki leírás, tervdokumentáció (esetleg látványtervek) a tervezett állapotról
 • fotódokumentáció a jelenlegi állapotról - a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatása
 • szakértői vélemények, adott esetben hatósági kötelezések
 • előzetesen beszerzett hatósági engedélyek:
 • örökségvédelmi engedély (hatóság: BFKH I. Kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)
 • örökségvédelmi hatósági bizonyítvány a tervezett munkák tudomásul vételéről (hatóság: BFKH I. Kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály),
 • Településképi bejelentés tudomásul vétele (hatóság: Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda)
 • személyfelvonó felújítás engedélye (hatóság: BFKH XII. kerületi Hivatala, Műszaki Engedélyezési és Műszaki Biztonsági Osztály)

 

Tájékoztató a műszaki tartalom engedélyezéséhez:

 1. a) Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek: műemléki védettségű épület külső, belső felújítása, átalakítása.
 2. b) Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek: egyedileg nem védett, de műemlék jelentőségű területen álló épületek közterületre néző homlokzatának külső felújítása, átalakítása (homlokzati felújítás, tetőfelújítás, homlokzati nyílászárók cseréje)
 3. c) Településképi bejelentéshez kötött tevékenység: meglévő épületeken - építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez, vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött – olyan építési tevékenység, mely az ingatlan megjelenését érinti, függetlenül attól, hogy a megjelenés közterületről feltárulkozik-e vagy sem. Kerületi védett építmény esetében a bejelentési kötelezettség a belső (épületen belüli) munkákra is kiterjed.
 4. d) Személyfelvonó felújítás esetén csatolni szükséges:

-  A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) XII. kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Műszaki Biztonsági Osztály engedélyét és záradékolt terveit.

 1. e) Homlokzat felújítása esetén csatolni szükséges az épület homlokzati rajzát valamint:

 „Településképi bejelentést” kell tenni a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodájában.

Amennyiben Műemléki jelentőségű területen áll az épület, úgy „Örökségvédelmi Hatósági Bizonyítványt” kell kérni a BFKH I. Kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálytól (1012 Bp., Logodi u. 38-40.) 

 

A pályázat értékelési szempontjai

Az összes körülmény mérlegelése alapján a pályázat támogatására az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot. Ezt követően a nyertes pályázatok jóváhagyása a Képviselő-testület döntése alapján történik. A pályázat elbírálására 2019. május 31-ig kerül sor.

A nyertes pályázók névsora a Budavári Önkormányzat honlapján Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai címszó alatt lesznek megtalálhatóak, de postai úton is értesítés kerül kiküldésre.

 

A Képviselő-testületi döntést követően az önkormányzat a nyertes pályázókkal a támogatásról Megállapodást köt, melyet postázás után a nyertes pályázó aláírva visszajuttat a Műszaki Iroda részére, a kézhezvételtől számított 30 napon belül.

 

A támogatás mértéke összhangban van a műszaki állapottal, a városképi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

 

A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:

 • ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg, vagy
 • ha a pályázónak tartozása van az önkormányzat felé, vagy
 • ha a pályázó az önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyezett ki a homlokzaton.

 

Karbantartás illetve beruházás jellegű munka nem támogatható.

A felújítási munka várható költsége magában foglalhatja a kivitelezői költségen kívül, a műszaki ellenőr díját és a hatósági engedélyezési eljárás költségeit.

Amennyiben a kiviteli munka meghaladja a 4 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni. Ebben az esetben legalább 3 azonos műszaki tartalmú kivitelezői árajánlatot kell mellékelni.

Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselő nem a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak is alá kell írnia. (Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottság)

A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet befizetés, kizárólag akkor alkalmazható, ha a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli befizetésről döntöttek.

Ha a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői árajánlattól eltérő szerződést szeretne kötni, köteles előzetesen a kijelölt Önkormányzati Megbízottal jóváhagyatni.

 

Amennyibe a kiviteli költség meghaladja a pályázatban megjelölt előirányzatot, úgy a többletköltség a pályázó társasházat terheli. Amennyiben a kivitelezés költsége kevesebb, mint az előirányzat, úgy abban az esetben is csupán a benyújtott számlák 40%-a finanszírozható a támogatásból, maximum az elnyert támogatás összegének erejéig.

 

A hatályos jogszabályok szerint a felelős műszaki vezető minden engedélyes építkezésen kötelező.

 

A bruttó 1 millió Ft-nál magasabb kiviteli összegű felújítások esetén Névjegyzékbe felvett Műszaki Ellenőrt kell megbízni: homlokzat felújítás, tetőfelújítás és függőfolyosó felújításoknál.

 

A támogatás kifizetéséhez csatolandó elszámolási dokumentáció:

 • Kifizetési kérelem a társasház közös képviselőjétől (a Társasház bankszámla számának megjelölésével, amelyre kéri a támogatás utalását)
 • Kivitelezési szerződés másolata
 • Névjegyzékbe bejegyzett műszaki ellenőri megbízási szerződése és működési engedélye másolatban.
 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata a kiviteli munka befejezéséről (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által)
 • Építési napló másolata (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által)
 • Hatósági engedélyek, átadás-átvételek (amennyiben szükséges)
 • Számlák másolata (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által)

 

Az elszámolás benyújtási határideje: 2020. december 1.

Indokolt esetben az elszámolási határidő meghosszabbítására halasztási kérelmet lehet benyújtani, melynek beérkezési határideje: 2020. november 16. 1800.

Így a kivitelezésre rendelkezésre álló idő másfél év. Meghosszabbított elszámolási határidő esetén, a elszámolási dokumentáció benyújtására további egy év áll majd a nyertes Társasházak rendelkezésére, azaz legkésőbb 2021. december 1-ig lehet majd elszámolni a támogatást, és kérni annak kifizetését.

A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése az elszámolási dokumentáció benyújtását követően kerül 15 banki napon belül átutalásra, a társasház számlájára.

 

A határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:

 

2019. évi épület-felújítási pályázatok
határidő táblázata

Pályázat megjelenése:

2019. március 6.

 

Beadási határidő:

2019. április 10.

16:30 -ig.

A pályázat elbírálása:

2019. május 31.

 

Megállapodás megkötése:

2019. június-július

 

Elszámolási határidő:

2020. december 1.

16:00-ig

Elszámolási halasztási kérelemének benyújtási határideje:

2020. november 16.

18:00-ig

Halasztott elszámolás esetén, az elszámolás új határideje:

2021. december 1.

16:30-ig

 

Információk elérhetősége:

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatás nyújt a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Irodán Barna Julianna (tel.: 06 1 458-3061) a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. II. em. 206. irodában ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek: 8:00-12:00

Levelezési cím: 1250 Budapest, Pf. 35.

Honlap: www.budavar.hu;  e-mail: barna.julianna@budavar.huvagyon@budavar.hu.

 

Mellékletek:

 1. Jelentkezési adatlap
 2. Az önkormányzati támogatással végzett felújítási munkák lebonyolításának rendje

 

Budapest, 2019. március 6.

 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1).

 

JELENTKEZÉSI ADATLAP

a 2019. évi Budapest I. kerületi Épület-felújítási pályázathoz

 

 

Társasház/épület címe:…………………………………………..

 

Adószáma:……………………………………..

 

 

Lakások/helyiségek száma:………………………………….…db

 

Önkormányzati tulajdoni hányad :……. ……...                       

 

 

Társasház megalakulásának időpontja:………………………….

 

Helyrajzi szám:…………………………………..

 

 

Az épület építésének időpontja:………………………………….

 

Az épület műemléki védettségű:     igen/nem

 

 

A Társasház számla száma, amelyre kéri a támogatás utalását:………………………………………………………

 

Bank neve:………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Saját forrás összege: …………………………………………………………………………..……………………….Ft                          (Számlapénz + egyéb hitel + egyéb pályázat útján nyert támogatás)

 

 

Közös képviselő neve:………………………………………………….….…

 

Telefonszám:…………………..…….

 

Közös képviselő levelezési címe: ……………................................................

 

E-mail címe:…………………..……..

 

A felújítási munkanemek megnevezése:

1……………………………………………………..

2……………………………………………………..

3……………………………………………………..

4……………………………………………………..

 

Várható költsége:

1.……………………………....................………Ft

2……………………………….…………………Ft

3………………………….………………………Ft

4……………………..…………………………...Ft

Összes költség:.……………………..…………..Ft

 

       

Várható felújítás kezdési időpontja:……………..…….....…………...Befejezési határidő:..............................................….

Fővárosi pályázaton való részvétel: igen – nem

Budapest, 2019. ……..………….. hó …… nap

 

 

 

 

...................................................................

Közös képviselő*

 

 

....................................................................

Számvizsgáló Bizottsági tag név:……………..…………………..

tel:...........................................

 

 

....................................................................

Intéző Bizottsági tag

név:……………………………………

tel:.................................................

 

 

....................................................................

Tulajdonos 1

név:……………………..…………….. tel:...........................................

 

 

..................................................................

Tulajdonos 2.

név:………………………………….. tel:...........................................

* Azoknál az épületeknél, ahol a közös képviselő nem a tulajdonostársak közül került ki, két tulajdonosnak, és/vagy az Intéző Bizottság, Számvizsgáló Bizottsági tagoknak is alá kell írnia.

Mellékleteket csatolni szükséges a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

 

Az önkormányzati támogatással végzett felújítási munkák lebonyolításának rendje

1.) Az épület közgyűlése dönt a felújítási munkáról, annak finanszírozásáról, a lebonyolítás módjáról, képviselő személyéről.

 

2.) Pályázat beadása a kiírás szerinti tartalommal (hatósági engedélyek, tervek, szakvélemények beszerzése, árajánlatok)

 

3.) Az Önkormányzati Megbízott megtekinti a felújítandó épületet, véleményezi a pályázatot és a munkák befejeztével az elszámolásánál a dokumentumok (építési napló, átadás-átvételi jegyzőkönyv, számlák) aláírásával igazolja a munkák elvégzését.

 

4.) Az Épület Felújítási Munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

 

5.) A közös képviselő értesítése a Képviselő-testület döntéséről + a Megállapodás aláírása.

 

6.) Az épület műszaki ellenőrének megbízása.

 

A bruttó 1 millió Ft-nál magasabb kiviteli összegű felújítások esetén Névjegyzékbe felvett műszaki ellenőrt kell megbízni: homlokzat, tető felújítás, és függőfolyosó felújításnál.

 

7.) A vállalkozói szerződés megkötése.

A kiviteli munkát - 4 millió Ft kivitelezési költség felett - csak versenyeztetés útján szabad vállalkozásba adni. (Legalább 3 kivitelezői árajánlatot a pályázathoz is be kell csatolni)

A kiviteli szerződés megkötése előtt célszerű az önkormányzati megbízottal egyeztetni. Az aláírást követően egy példányt a szerződésből és a költségvetésből el kell küldeni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat részére.

 Fontos, hogy a vállalkozói szerződésen szerepeljen:

- a megbízó és a megbízott pontos megnevezése (név, cím, telefonszám),

- a szerződés tárgyának pontos leírása,

- a vállalási összeg megjelölése az ÁFA feltüntetésével,

- részszámlázás esetén a fizetés időbeli és összeg szerinti ütemezése,

- fizetési feltételek (javasoljuk a fizetési határidők megállapításánál a számla kézhezvételétől számított 15 banki napot figyelembe venni, mert az önkormányzati támogatásnak az épület részére történő átutalásához is idő kell),

- a munkálatok kezdési és befejezési határideje.

Csak mindkét fél által aláírt szerződés fogadható el.

 

8.) A kivitelezés megkezdése és folyamatos végzése.

A munkaterület átadásáról, részátadásokról, az elkészült munka átadásáról az Önkormányzati Megbízottat időben értesíteni kell, illetve a részvételt számára lehetővé kell tenni.

Rész-átadás és végátadás az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik. (1 példány az önkormányzati megbízott részére biztosítandó).

Valamennyi számlát leigazolás után, kifizetés előtt az önkormányzati megbízott részére igazolás céljából be kell mutatni, egy másolati példányt részére át kell adni.

 

9.) A támogatás elszámolása

A támogatás kifizetéséhez az épület Műszaki Ellenőre és az Önkormányzati Megbízott által elfogadott eredeti vagy hitelesített iratokat szükséges leadni a Műszaki Irodában. (aláírt végszámla, számlarészletezés, felmérési napló, átadás-átvételi jegyzőkönyv, a lezárt építési napló másolata, szakhatósági engedélyek)

 

Budapest, 2019. március 6.

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

 

(MINTA)

MEGÁLLAPODÁS

Épület-felújítási támogatásról

 

amely létrejött egyrészről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, törzskönyvi azonosító: 735649, statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01, képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester) mint Támogató, másrészről

…………………………Társasház/Lakásfenntartó Szövetkezet (cím:…………,adószáma: ………………, közös képviselő/meghatalmazott magánszemély/az intéző bizottság elnöke: ………………………), mint Támogatott között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 

 1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a ………………..Kt. számú rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot írt ki kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására, „Épület-felújítási pályázat” jogcímen.

 

 1. A Támogatott a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázati dokumentációt nyújtott be. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete …………………Kt. számú határozatával a Támogatott pályázatát eredményesnek nyilvánította és a Támogatott részére ………………………….Ft, azaz …………………………Forint összegű támogatást ítél meg.

 

 1. A Támogató jelen Megállapodásban foglaltak teljesítése mellett, a felújítási munka befejezését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyve alapján, valamint a Megállapodás 17. pontjában részletezett elszámolás benyújtásától számított 15 munkanapon belül utalja át a támogatási összeget egy összegben a Támogatott által megjelölt számlaszámra.

 

 1. A támogatás összegét a Támogatott kizárólag a Budapest I. kerület, ………..szám alatti, ……….hrsz.-ú ingatlanon elvégezendő ……………………… felújítási munkálatokra használhatja fel.

 

 1. A támogatás típusa vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás. A Támogató lehetőséget biztosít az elszámolás feltételeinek teljesítése esetén rész-számlák benyújtására és rész-kifizetésekre, a megnyert támogatás összegéig.

 

 1. A támogatás elszámolásának benyújtási határideje: december 1. A határidőn túl benyújtott elszámolások esetében nincs lehetőség a támogatás kifizetésére. A határidőn belüli elszámolást a Támogatott a Megállapodás 17. pontjában részletezett valamennyi melléklet hiánytalan benyújtásával teljesíti. Határidőn túl az elszámolás hiánypótlására nincs lehetőség.

 

 1. Jelen Megállapodással a Támogató részéről a munkálatok ellenőrzése, és sikeres zárása érdekében …………………….…..(cím:……..tel:.............e-mail:…………)

Önkormányzati Megbízott kerül kijelölésre, akit a Támogatott jelen Megállapodás aláírásával elfogad.

 

 1. Jelen Megállapodás határozott időre jön létre és a felek által a Megállapodásban foglaltak teljesítésével szűnik meg.

 

 1. Amennyiben a munka végzése során a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a teljesítés a 6. pontban meghatározott határidőre nem fog megtörténni, úgy a Támogatott köteles erről a Támogatót értesíteni, és az elszámolásra vonatkozó határidő hosszabbítását írásban kezdeményezni. A hosszabbítási kérelem legkésőbb november 16. 18:00 óráig kell írásban beérkezzen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába. A határidőn túl beérkezett halasztási kérelmek elbírálására és a támogatás kifizetésére nincs lehetőség.

 

 

 1. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezéshez szükséges saját erőt, mint a megítélt támogatás és a megvalósításhoz szükséges összeg különbségét, a pályázat megvalósításához biztosítja. Az összköltség emelkedése esetén a támogatás összege nem nő, viszont az összköltség csökkenése esetén a támogatás összege arányosan csökken.

 

 1. A Támogatott kötelezettsége – a pályázati felhívásban szereplő engedélyeken túl – a munka elvégzéséhez szükséges minden hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.

 

 1. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát az általa benyújtott pályázati dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban rögzített tartalommal végzi el. A 7. pontban kijelölt Önkormányzati Megbízott a munkálatok bármelyik fázisában ellenőrzésre jogosult.

 

 1. Amennyiben a munka végzése során a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a teljesítés nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően fog történni, úgy a Támogató a Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

 

 1. A Támogatott vállalja, hogy a munkálatok helyszínén lehetőséget biztosít az Önkormányzati Megbízottnak a szemlére, aki a pályázat elbíráláshoz véleményezést készít az Önkormányzat Műszaki Irodája és az Épület Felújítási Munkacsoport részére. Az Önkormányzati Megbízottnak betekintési joga van minden olyan okiratba, amely a Megállapodásban rögzített munkálatok teljesítését érinti.

 

 1. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzati Megbízottat folyamatosan tájékoztatja a munkálatokról, a munka befejezésének nyugtázására a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készítésének helyszínére meghívja, és az elszámolási dokumentációt aláíratja (számlákat, építési naplót, átadás-átvételi jegyzőkönyvet).

 

 1. A kivitelezés és a beépített anyagok megfelelő minőségéért minden felelősség a Támogatottat terhel.

 

 1. A támogatás az elszámolási dokumentáció alapján kerül kifizetésre. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
 • kérelem, a társasház számlaszámának feltüntetésével
 • aláírt számlákat másolatban
 • vállalkozási szerződés másolatát
 • számlarészletező másolatát
 • a befejezést követő műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet
 • építési naplót aláírva.

 

 1. A számlák kizárólag az adott Társasház címére szólhatnak, valamint a Megállapodásban szereplő, támogatott munkákhoz kapcsolódó építési munkák (szükséges építési anyag és munkadíj), és a kivitelezési munkákhoz szükséges építési engedély szintű tervek készítéséről, a kivitelezési munkák közvetlen költségeiről (kiviteli terv, műszaki ellenőrzés) szólhatnak.

 

 1. A Megállapodás mellékletei: fotódokumentáció az ingatlan felújítás előtti állapotáról, tételes költségvetés a felújítási munkáról, valamint a benyújtott teljes pályázati dokumentáció, amely fizikai értelemben nem kerül csatolásra jelen Megállapodáshoz.

 

 1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

Záró rendelkezések:

 • A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.
 • Jelen Megállapodás 3 eredeti példányban készül.
 • Szerződő Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, gondos tanulmányozás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Budapest, 2019…………………………..

 

 

Budapest, 2019………………………..

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,

mint Támogató képviseletében:

 

……………………….Társasház,

mint Támogatott képviseletében:

 

………………………………………………

dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

 

 

………………………………………………

közös képviselő

11/2019. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet a 2019. évi Épület-felújítási pályázat jóváhagyásáról alapján

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés végezte:………………….

 

Budapest, 2019……………………………..……

 

a      (       ) számú önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről alapján

 

 • Épület-felújítási pályázati kiírás 2019.03.06.pdf
 • Jelentkezési adatlap épület-felújítási pályázathoz.doc