Felhívás újrahasználati bolt kialakítására és üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚJRAHASZNÁLATI BOLT KIALAKÍTÁSÁRA ÉS  ÜZEMELTETÉSÉRE 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet az I. kerület a Győző utca 5. sz. és a Fő utca 19. sz. alatti üzlethelyiségeinek „újrahasználati pontok kialakítása” célú hasznosítására.

Kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Szerződés jóváhagyója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

A kiíró nevében eljáró személy: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Pályázat jellege: Nyílt pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28. 12.00.

I. A pályázat céljai: 

A Budavári Önkormányzat segítséget kíván nyújtani a kerületi háztartásokban feleslegessé vált, de mások számára még hasznosítható használati cikkek optimális újrahasznosításában. Ennek jegyében az I. kerület két üzlethelyiségben „újrahasználati pont” kialakítását szorgalmazza. Az üzlethelyiségeket a tulajdonos kedvezményes bérleti díj megállapítása mellett biztosítja a leendő üzemeltetők számára.

A kialakítandó helyek egyúttal közösséget erősítő, és környezetvédelmi szemléletet formáló hatásúak lehetnek.

A környezetvédelem irányelveinek fontos szempontja a kevesebb szemét termelése, és az újrahasználható lakossági tárgyak megfelelő kezelése. Az újrahasználat lehetőségeinek népszerűsítése és feltételeinek kialakítása a 21. századi, környezettudatos önkormányzat alapfeladatai közé tartozik. Az újrahasználati pontok kialakítása a túltermelés és a felesleges hulladékok keletkezése ellen nyújt segítséget.

Fenntarthatósági szempontból a legelőnyösebb, ha az árucikkek kidobás vagy újrahasznosítás helyett újra használatba kerülnek.

Szociális szempontokat tekintve nagyon hasznos, ha megfizethető áron hozzá lehet jutni jó minőségű, mások által már nem használt különféle termékekhez. 

II. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be:

 • civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
 • nonprofit cégek

A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázatához csatol egy működtetési tervet, amelyben részletezi az elképzeléseit a II.1. pontban megfogalmazott résszempontokra figyelemmel.

A pályázó ajánlatában határozza meg továbbá:

 • a helyiség és a szolgáltatás elnevezésével, a kapcsolódó szemléletformálással kapcsolatos elképzeléseit
 • a helyiség kialakításával kapcsolatos elképzeléseit,
 • az üzemeltetés várható időtartamát,
 • a leadható és továbbítható cikkek listáját,
 • az üzemeltetési modellt, amelyben dolgozni kíván
 • az önkormányzati támogatás felhasználásának módját és ütemezését

II.1. Résszempontok:

 • a beérkezett tárgyak árusításra alkalmas minőségi bemutatásának vállalása,
 • lakosságbarát nyitvatartási idő,
 • tiszta, ízléses berendezés kialakítása,
 • közösségi és környezetvédelmi szemlélettel való működtetés,
 • árusításra alkalmas elektronikai cikkek, elektronikai szórakoztató cikkek, multimédiás adathordozók, sporteszközök és sportfelszerelések befogadásának vállalása
 • más társadalmi vagy környezetvédelmi szervezettel, üzemeltetővel, javítóval, gyűjtőhellyel (pl. üvegfutár, használt elem- mobilgyűjtők, szakadt farmerek gyűjtése stb.) való együttműködés,
 • együttműködés a Budavári Önkormányzattal, annak környezetvédelmi szemléletformáló tevékenységeiben, és testvértelepülési együttműködéseiben a továbbítható cikkek közvetítésével,
 • tapasztalat, referenciák.

Az a pályázó, aki megváltozott munkaképességű foglalkozatottat alkalmaz, a pályázat elbírálásánál előnyt élvez.

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

 • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak,
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek,
 • az önkormányzattal korábban kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségüket nem teljesítették,
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták.
 • továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §- ában felsoroltak. 

III. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címek mindegyikére kérjük beküldeni:

hivatal@budavar.hu

civilek@budavar.hu

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/palyazatok) menüpontból. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:  

 • a pályázó szervezet (pénzügyi lebonyolító szervezet) azonosító adatait (nevét/cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát, adószámát, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
 • a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
 • nyilatkozat, hogy a Budavári Önkormányzat által megjelölt üzlethelyiségek közül (Győző utca 5., Fő utca 19.) mely ingatlan üzemeltetésére pályázik,
 • milyen időtartamban gondolkodik a megvalósítás, üzemeltelés tekintetében.( minimum 2év, maximum 5+5 év) 

A pályázat kötelező szakmai tartalmi elemei:

 • pályázó bemutatkozása (eddigi tevékenysége, esetleges kerületi vonatkozásai),
 • a pályázó működtetési terve,
 • hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
 • ÁFA-nyilatkozat. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28. 12.00

A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél időbélyegzőjét tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően a Budavári Önkormányzat 48 órán belül visszaigazolást küld.

IV. A pályázatok elbírálása:

Elbírálási határidő: 2020. szeptember 15.

A pályázatokról a Népjóléti, Kulturális és Oktatási Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezése alapján a Tulajdonosi Bizottság dönt.

A Bizottság az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést. Az értékelési pontszámok II.1. pontban meghatározott résszempontok figyelembevételével  kerülnek megállapításra és súlyozásra.

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási elektronikus levelezési címen értesíti.

A Budavári Önkormányzat a pályáztatási folyamat alatt a pályázatok tartalmát üzleti titokként kezeli, azokról harmadik félnek csak a pályázó felhatalmazása vagy jogszabályi kötelezettség körében nyújt tájékoztatást.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl került benyújtásra,
 • a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul az előírt formai kellékeket, aláírást, adatokat,
 • a kötelező mellékletek nem kerültek csatolásra.

V. A szerződéskötés menete:

 • A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szolgáltatási szerződést köt.
 • A nyertes pályázók kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő szerződés mellékletét képező BANKI FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződés megkötésének egyik alapfeltétele.
 • A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére,
 • A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

VI. A támogatás jellege:

A Budavári Önkormányzat a pályázók számára kedvezményes bérleti díj megállapításával és az igazolt és szükséges felújítási-átalakítási munkákhoz és a kezdeti üzemeltetési kiadásokhoz maximum 10 millió Ft/üzlethelyiség erejéig nyújt támogatást. 

VIII. Pályázati információk:

A pályázattal kapcsolatban információ:

hivatal@budavar.hu

A pályázáshoz szükséges dokumentumokat a csatolmányok között találja! 

 • áfa újrapont.docx
 • PÁYÁZATI ADATLAP Fő utca.docx
 • PÁYÁZATI ADATLAP Győző u. 5..docx