Gamesz Intézményvezető

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere (a Képviselő-testület hatáskörében eljárva)

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

 

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztásának betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. április 1-től 2026. március 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

1011 Budapest, Iskola utca 16.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 •  A GAMESZ egyszemélyi felelős vezetője, képviselője;
 •  Ellátja az intézmény általános vezetését, a GAMESZ tevékenységi körébe tartozó ügyekben – a mindenkor hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok keretei között – önállóan, egyéni felelősséggel dönt;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása; Felelős különösen
  •   a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért;
  •  a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;
  •   a belső kontrollrendszer, valamint annak részét képező belső ellenőrzés kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért;
  •   a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért;
  •   a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, valamint a számviteli rendért.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és belső szabályzatok rendelkezései alkalmazandók.

 

Pályázati feltételek:   

 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy · a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Felsőoktatásban szerzett végzettség (egyetem, főiskola).
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább öt év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office - irodai alkalmazások.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve · bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati fenntartású költségvetési intézményben (gazdálkodási területen) szerzett szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat,
 • helyismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

· kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;
· pontos, precíz munkavégzés;
· nagyfokú munkabírás;
· kiváló szintű együttműködő képesség.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Szakmai életrajz és motivációs levél.
 •  Végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata.
 •  Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata.
 •  Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 •  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy
 1.        pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását;
 2.       megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn;
 3.        nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 4.       a vezetési program a pályázó saját szellemi terméke;
 5.        a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul;
 6.         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 •  A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 11.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan vagy postai úton lehet benyújtani.

 • Elektronikus úton: Láng Andrea részére a lang.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül.
 • Postai úton: Lezárt borítékban, papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban, a másolati példányt nem kérjük összefűzni) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
  A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Budavári GAMESZ- intézményvezetői pályázat”  BDV/3210-1/2021

 

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt a Szervezési Csoport munkatársa nyújt a 06/1 458 3093-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület vagy a polgármester (a veszélyhelyzet fennállása esetén a Képviselő-testület hatáskörében eljárva) dönt.

A magasabb vezetői megbízással (igazgató) egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kikötése. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Az intézménnyel kapcsolatosan a http://budavargmsz.hu felületen tájékozódhat.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

 • hozzajarulo_nyilatkozat_kotelezo.docx
 • adatkezelesi_tajekoztato_onkormanyzati_allashirdetesekhez.docx