Helyiség pályázat 2019

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadására

 A pályázati kiírás letöltéséhez kattintson ide.

1. Cím: Bp. I. Attila út 2.

Helyrajzi szám: 6313/ 2, 6313/3

Alapterület: 218 m²

Fekvés: pinceszinti, földszinti bejárattal

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 234.808 Ft/hó + ÁFA       (bruttó: 298.207 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.03.13. 9:00 – 9:30

  2019.04.03. 9:00 – 9:30

 

2. Cím: Bp. I. Attila út 97.

Helyrajzi szám: 6773/3/A/5

Alapterület: 60 m²

Fekvés: földszinti, pincei

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Eredeti induló bérleti díj

Induló bérleti díj: 105.857 Ft/hó + ÁFA       (bruttó: 134.438 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 14. 10:00 – 10:30

  2019. 04. 04. 10:00 – 10:30

 

3. Cím: Bp. I. Batthyány utca 63.

Helyrajzi szám: 13976//A/2

Alapterület: 67 m²

Fekvés: utcai, alagsori

Utolsó profil: vendéglátás

Javasolt profil: vendéglátóipari tevékenység

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 55.512 Ft/hó + ÁFA         (bruttó: 70.500 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 14. 15:30 – 16:00

  2019. 04. 04. 15:30 – 16:00

 

4. Cím: Bp. I. Győző utca 5.

Helyrajzi szám: 7551 társasházban 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 albetét

Alapterület: összesen 143 m²

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység és bemutatóterem

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 331.748 Ft/hó + ÁFA       (bruttó: 421.320 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 13. 10:00 – 10:30

  2019. 04. 03. 10:00 – 10:30

 

5. Cím: Bp. I. Bem rakpart 15.

Helyrajzi szám: 14419/0/A/39

Alapterület: 80 m²

Fekvés: utcai, alagsori, kaputól jobbra

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység (bemutatóterem)

Javasolt profil: kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj:       132.567 Ft/hó + ÁFA            (bruttó: 168.360 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 12. 9:00 – 10:00

  2019. 04. 02. 9:00 – 10:00

 

6. Cím: Bp. I. Bem rakpart 15.

Helyrajzi szám: 14419/0/A/40

Alapterület: 79 m²

Fekvés: utcai, alagsori, kaputól balra

Utolsó profil: vendéglátó ipari tevékenység

Javasolt profil: vendéglátóipari tevékenység

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 130.910 Ft/hó + ÁFA       (bruttó: 166.255 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 12. 9:00 – 10:00

  2019. 04. 02. 9:00 – 10:00

 

7.Cím: Bp. I. Csalogány u. 40. (Hattyú u. 15.)

Helyrajzi szám: 13933/A/8

Alapterület: 20 m²

Fekvés: utcai, földszinti, Hattyú utcai bejárattal

Utolsó profil: ügyvédi iroda

Javasolt profil: iroda, kereskedelem, szolgáltatás

Műszaki állapot: jó állapotú, tisztasági festés után használható

Induló bérleti díj: 66.283 Ft/hó + ÁFA  (bruttó: 84.180 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 12. 14:30 – 15:00

  2019. 04. 02. 14:30 – 15:00

 

8. Cím: Bp. I. Mária tér 2.

Helyrajzi szám: 13909/A/1, 13909/A/2

Alapterület: 20 + 15 m2  összesen 35 m²

Fekvés: utcai, földszinti

Utolsó profil: üzlet

Javasolt profil: iroda, kereskedelem, szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 115.996 Ft/hó + ÁFA       (bruttó: 147.315 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019. 03. 14. 14:45 – 15:15

  2019. 04. 04. 14:45 – 15:15

 

 

Pályázati feltételek

Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik, mely nem lehet alacsonyabb, a kiírásban minimálisan meghatározott bérleti díjnál.

A megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetni. Nyertes pályázó esetén ez az összeg óvadékká alakul, míg nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázó által megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű pályázati biztosítékot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú számlájára kell befizetni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték után, a letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.

Pályázónak a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása esetén az önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba veszi a helyiséget, mely nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni. A közjegyzői okirat díját a pályázónak kell megtéríteni.

A bérleti díj minden évben a tárgyév január 1-én érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A helyiség szükséges felújítását 1 éven belül pályázó saját költségen, a vonatkozó hatósági és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően köteles elvégezni, valamint 60 napon belül vállalnia kell a közüzemi órák szükség szerinti felszerelését és nevére íratását.

 

A teljes felújítást igénylő helyiségek esetében, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításához szükséges, jelentős felújítási munkákra vonatkozóan a pályázó – a pályázata benyújtásakor – bérbeszámítást kérhet a helyiséget érintő és a helyiségben maradó felújítási munkálatok tekintetében, mely havonta nem haladhatja meg a bérleti díj 50 %-át. A felújítási munkálatok elvégzését részletes költségvetés alapján számlákkal kell igazolni.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a megajánlott bérleti díj összegét (nettó, bruttó)
 • tervezett funkció meghatározását
 • az ajánlattevő eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, illetve az általa tervezett felújítási munkákat, és azok becsült költségvonzatát
 • teljes felújítást igénylő helyiség esetén: bérbeszámítási kérelmet, a pályázó által tervezett felújítási munkálatok meghatározását, tételes költségvetéssel
 • kötelezettségvállalást a helyiség ajánlatában foglalt célú üzemeltetésre, a szükséges felújítási munkák elvégzésére
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzügyi bizonylatot
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást
 • a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását
 • magánszemély esetén a személyigazolvány és lakcímkártya, adókártya másolatát, jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • annak a bankszámlának a számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosát (tulajdonos nevét, címét, adószámát) ahová a pályázati biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani 2019. április 8-án 10:00 óráig, zárt borítékban, 2. példányban magyar nyelven. A borítékra csak annyit írjon rá, hogy „Helyiségpályázat” és tüntesse fel a cím sorszámát (pl. „Helyiségpályázat 1. Cím”), a borítékon egyéb felirat, cégjelzés nem lehet!

A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 nap áll rendelkezésére.

A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül az önkormányzat bérleti szerződést köt a nyertes pályázóval. A bérleti szerződés megkötésével a befizetett pályázati biztosíték szerződéses óvadékká alakul. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásra kerül, mely közjegyzői díj költsége a pályázót terheli.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, elveszti a pályázati biztosítékot és a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésre felhívni.

A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 15 napon belül az önkormányzat visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott számla számra.

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Bp. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) Mészáros Annamáriánál (II. em. 209., tel: +36-1-4583059, meszaros.annamaria@budavar.hu ) és Szeleczky Szilviánál (II. em. 209., tel: +36-1-4583027 vagyon@budavar.hu). A helyiségekkel kapcsolatos rendelkezésre álló műszaki információk beszerezhetők a Budapest. I. ker. Budavári Önkormányzat GAMESZ intézmény Bérleményüzemeltetési Osztályán (Bp. I. ker. Iskola u. 16.) Bacsó Gábornál (tel: 225-2456, e-mail: bacso.gabor@budavargmsz.hu) és Soltész Jánosnál (tel: +36-1-2252471, e-mail: soltesz.janos@budavargmsz.hu ).

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/2017.(II.23.) Kt. sz. önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Budapest, 2019. március 7.

 • helyiség pályázati kiírás20190307.pdf