Horváth kerti pavilon pályázat

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Krisztinaváros, Horváth kertben lévő pavilonban található vendéglátó helyiségre terasszal és illemhellyel, továbbá újságárusító helyiségre határozott idejű bérbeadására

A pályázati kiírás letöltéséhez kattintson ide.

A pavilon általános ismertetése

A Budapest I. kerület Krisztinaváros központjában a Horváth kert (hrsz: 7175) Alagút utcai oldalán található, a Déryné szobor lépcsős terét körül fogó kétszintes (földszint + pince) önkormányzati tulajdonú pavilon, melyben egy vendéglátó helyiség került kialakításra, ehhez tartozik egy szezonális kitelepülésre alkalmas fedett terasz és egy, a vendéglátó egység bérlője által üzemeltetésre kerülő nyilvános illemhely, továbbá a pavilon Alagút utca felöli oldalán egyetlen helyiségből álló újságárusításra szolgáló önálló helyiség.

A pályázat tárgyát a pavilon-együttesben lévő vendéglátó egység, a hozzá tartozó nyilvános illemhely és terasz képezi, illetve külön pályázható az újságárusító helyiség, az alábbi feltételekkel.

vendéglátó helyiség + terasz + nyilvános illemhely üzemeltetés:

 • A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő,
 • Területek:
  • 92 m2-es vendéglátás helyiségei: földszinti vendégtér és pinceszinti kiszolgáló helyiségek,
  • 67 m2-es vendéglátó terasz,
  • 41 m2-es nyilvános WC

 • Profil: vendéglátás (étterem, kávézó) és a nyilvános WC üzemeltetése a pályázó feladata,
 • Induló bérleti díjak:
  • vendéglátó helyiség és nyilvános illemhely üzemeltetése: 220.000 Ft/hó + ÁFA (bruttó 279.400 Ft/hó) teljes évre
  • vendéglátó terasz: 200.000 Ft/hó + ÁFA (bruttó 254.000 Ft/hó) szezonálisan 6 hónapra, áprilistól szeptemberig

 • A nyertes pályázó által megajánlott bérleti díjak minden évben a jegybanki alapkamat mértékével emelkednek.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 840.000 Ft.
 • A szerződéskötéskor fizetendő óvadék: a nyertes pályázó által megajánlott összesített bruttó havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg melybe a befizetett pályázati biztosíték is beleszámít.
 • Nyitvatartási idő: egész évben, legkésőbb 2300 óráig.
 • Pályázónak legalább a nyitvatartási ideje alatt vállalnia kell a nyilvános illemhely üzemeltetését, a vendéglátó egységtől független, közterület felől való folyamatos megközelíthetőségét, továbbá biztosítania kell, a pavilonban található ‑ vízellátással nem rendelkező ‑ újságos üzemeltetője részére, a nyilvános WC helyiség térítésmentes használatát.

újságos helyiség:

 • A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő,
 • Terület: 9 m2-es, csak villamos energia ellátással rendelkezik (vendéglátó egység által biztosított WC használattal),
 • Profil: kereskedelmi tevékenység (újság árusítás)
 • Induló bérleti díjak: 40.000 Ft/hó + ÁFA (bruttó 50.800 Ft/hó) teljes évre
 • A nyertes pályázó által megajánlott bérleti díjak minden évben a jegybanki alapkamat mértékével emelkednek.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 100.000 Ft.
 • A szerződéskötéskor fizetendő óvadék: a nyertes pályázó által megajánlott bruttó havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg, melybe a befizetett pályázati biztosíték is beleszámít.

Pályázati feltételek

A bérleti jogviszony kezdete: 2019. június 1.

A jelenlegi bérlő határozott idejű bérleti jogviszonya 2019. május 9-én jár le.

A helyiség kívülről bármikor megtekinthető, belülről a jelenlegi üzemelő nyitvatartási idejétől függően.

 

Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik, mely nem lehet alacsonyabb, a kiírásban minimálisan meghatározott bérleti díjnál.

A pályázati biztosítékként a fentiekben meghatározott összeget be kell fizetni. Nyertes pályázó esetén ez az összeg az óvadékba beleszámít, melyet az általa megajánlott összesített bruttó havi bérleti díj háromszorosának megfelelő összegre kell kiegészíteni.  A nem nyertes pályázó részére a pályázati biztosíték (bánatpénz) visszautalásra kerül.

A pályázati biztosítékot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték után, a letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.

A Pályázó az ajánlatához a beadási határidő lejártától számított 90 napig kötve van.

A pályázónak a fentieken túl, nyilatkozatában vállalnia kell a részletes pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételt, tekintettel a pavilont ellátó közművek használatára, ill. a díjfizetési szabályokra vonatkozóan is.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a megajánlott bérleti díj minden évben az infláció mértékével növekszik

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kiírásban megjelölt óvadékot az Önkormányzat részére befizeti.

A pavilonban bármilyen műszaki átalakítás csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Pályázónak a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása esetén az önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba veszi a helyiséget, mely nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni. A közjegyzői okirat díját a pályázónak kell megtéríteni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. Vállalnia kell a szerződéskötést követő 60 napon belül a közüzemi órák nevére íratását.

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a Pályázó (szükség esetén kapcsolattartója) megnevezését, a pontos postai levelezési címet, e-mail címet, mobil telefonszámot,
 • Pályázó bérleti díj összegére tett ajánlatát (nettó, bruttó) havi bontásban, mely az induló bérleti díjnál alacsonyabb nem lehet.
 • eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét,
 • a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását,
 • jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát,
 • a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat),
 • a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat,
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • annak a bankszámlának a számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosát (tulajdonos nevét, címét, adószámát) ahová a pályázati biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani 2019. április 8-án 10:00 óráig, zárt borítékban, 2. példányban magyar nyelven. A borítékra csak annyit írjon rá, hogy „Horváth kerti pavilon pályázat” és tüntesse fel, melyik helyiségre pályázik (pl. „Horváth kerti pavilon – vendéglátó helyiség” vagy „Horváth kerti pavilon – újságárusító helyiség”), a borítékon egyéb felirat, cégjelzés nem lehet!

Aki mindkét helyiségre pályázik, külön-külön nyújtsa be az ajánlatait.

A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 nap áll rendelkezésére.

A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül az önkormányzat bérleti szerződést köt a nyertes pályázóval. A bérleti szerződés megkötésével a befizetett pályázati biztosíték szerződéses óvadékká alakul. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásra kerül, mely közjegyzői díj költsége a pályázót terheli.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, elveszti a pályázati biztosítékot és a soron következő pályázót, kell a szerződés megkötésre felhívni.

A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 15 napon belül az önkormányzat visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott számlaszámra.

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Bp. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) Bajor Bélánál (II. em. 207., tel: +36-1-4583070, bajor@budavar.hu) és Szeleczky Szilviánál (II. em. 209., tel: +36-1-4583027 vagyon@budavar.hu).

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995.(XI.30.)Kt. rendeletében foglaltak az irányadóak.

Budapest, 2019. március 7.

 • Horváth kerti pavilon pályázati kiírás.pdf