Kalevala-pályázat köztéri művészeti alkotás elkészítésére / Tender for the creation of a a public square art work / Julkisen tilan taideteosta koskeva kilpailu

EN | FN 

A Budavári Önkormányzat polgármestere

pályázatot ír ki

a Clark Ádám tér - Lánchíd utca – Fridrich Born rakpart által határolt zöldterületen (14391, 14392 és 14388 hrsz.) elhelyezendő emlékjel elkészítésére, amely a finn nemzeti eposz, a Kalevala magyar vonatkozásainak állít emléket.

➥Meghosszabbított beadási határidő

A pályázatok beadására 2019. február 18-án 16 óráig van lehetőség.

 

A pályázat célja: A fentebb körülírt közterületen jelenleg megtalálható Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) finn festő, építész és iparművész emlékműve, akinek életében nagy hangsúlyt kapott a Kalevala világa. A pályázati felhívás az ősi finn eposznak, a Kalevalának és magyar műfordításainak emléket állító köztéri művészeti alkotás tervezéséről szól, ezzel lehetőséget adva a megemlékezésre a két nemzet barátságáról, kulturális kapcsolatairól és a Kalevala eposzról.

 

A pályázat jellege: nyílt, nemzetközi pályázat

Pályázati útmutatás: Az alkotás anyagát illetően Önkormányzatunk nem tesz kikötést. Az Önkormányzat honlapján elérhető az alkotás javasolt helyszínének térképe, valamint a pályázathoz csatolandó nyilatkozati minták. Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályaművek benyújtása: A pályázat jeligés, tehát jelszó alapján lesznek a pályaművek beazonosíthatók. A pályázatra benyújtandó:

Nagy borítékban jelszóval:

 • Legalább egy oldalas magyar, finn vagy angol nyelvű leírás (A/4-es méretben) arról, hogy a javasolt alkotás hogyan kapcsolódik a Kalevala és magyar vonatkozásainak szellemiségéhez, valamint az alkotás helyszínéhez.
 • Az alkotásról maximum A/3-as méretben jól látható rajz, vagy látványterv, illetve fotómontázs, ami bemutatja a környezetbe illeszkedést is.
 • Az alkotás M=1:10 vagy M=1:5 léptékű makettjét tetszőleges anyagból.
 • M=1:500 léptékben a műalkotás parkban történő elhelyezésének ábrázolása, a környezetében esetlegesen szükséges változásokkal.
 • Műleírás, amely kitér a megvalósítás időkereteire és a megvalósítás költségeire a javasolt anyaghasználat alapján.
 • Jogszavatossági, adatkezelési és nyilvánossági nyilatkozat.

Kis borítékban jelszóval:

 • A pályázó személy adatai (neve, elérhetősége), szakmai önéletrajza és jelszava.

 

A pályázat beadásának helye és határideje:

Személyesen a Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), vagy postai úton a polgármesternek címezve (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) feladó nélküli borítékban a beadási határidőig beérkezően.

A pályázat beadási (beérkezési) határideje: 2019. február 18., 16:00 óráig

 

A pályaművek díjazása: A legjobb pályamű díjazása 2000 Euro díjazásban részesül.

 

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés: A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy alávetik magukat a Budavári Önkormányzat polgármestere által felkért adhoc bíráló bizottság javaslata alapján megszülető Képviselő-testület döntésének. A döntés ellen felszólamlásnak vagy jogorvoslatnak helye nincs. A mű díjazásával egyidejűleg az Önkormányzat megszerzi a mű felhasználási jogát is, azonban a pályázat kiíróját nem terheli a nyertes pályamű megvalósításának (kiállításának) kötelezettsége. A díjazáson túl a pályázók a Kiíróval szemben semmilyen további anyagi igénnyel nem léphetnek fel, követelést nem érvényesíthetnek. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. A pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

 

A pályázattal kapcsolatos információ: A pályázók felvilágosítást kaphatnak a Budavári Önkormányzat Főépítészi Irodáján Csány Éva főépítésztől (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., foepitesz@budavar.hu, tel: 458-3017).

 

Melléklet: helyszínrajz, nyilatkozatminták

 

Budapest, 2018. október 26.

dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

Budavári Önkormányzat

Dokumentumok:

 • 1 Kalevala - Pályázat köztéri művészeti alkotás elkészítésére_HU - DOC | PDF
 • 2 Nyilvánossági nyilatkozat_Kalevala_HU - DOC | PDF
 • 3 Adatvédelmi nyilatkozat_Kalevala_HU - DOC | PDF
 • 4 Kalevala_térkép_map_kartta - DOC | PDF


  

Tender Announcement by

The Mayor of the Buda Castle Local Government

For the creation of a memorial site to be placed in the green area situated between Ádám Clark Square – Chain Bridge Street – Fridrich Born Embankment (registered plot numbers 14391, 14392 and 14388), which commemorates the Hungarian aspects of the Finnish national epic, the Kalevala.

➥New deadline

Tender delivery deadline extended until 18 February 2019, 4 pm.

 

Goal of the tender: In the above described public square, currently the memorial of Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) Finnish painter, architect and applied artist is located. The world of Kalevala was particularly significant in his life. The tender announcement is for the design of a public square art work which commemorates the ancient Finnish national epic, the Kalevala, as well its Hungarian translations. By this we intend to provide an opportunity to commemorate the friendship of our two peoples, our cultural connections and the Kalevala epic.

 

Tender type: open, international tender

Tender guidance: our Local Government provides no specifications regarding the theme of the work. The map of the proposed site of the art work is accessible on the Local Government’s homepage, as well as the declaration samples to be attached to the tender. A single artist may apply with multiple tender works, one tender work may only contain one theme. By submitting the tender work, the tenderer accepts the tender announcement conditions binding with regard to himself/herself.

Submitting the tender works: The tender is submitted with a password, thus the tender works will be identifiable based on their passwords. To be submitted in the tender:

In a large envelope with the password:

 • An at least one page description in Hungarian, Finnish or English language (A/4 size), regarding how the art work is connected to the spirit of the Kalevala and its Hungarian aspects, as well as to the site of the art work.
 • In a maximum A/3 size, a well-visible drawing or image design, or photo montage, which also presents how the art work will fit into its surroundings.
 • An M=1:10 or M=1:5 scale mockup of the art work using any material.
 • Image of the art work as placed in the park, in M=1:500 scale, with the possible necessary changes in the surroundings.
 • Art work description, which includes the time requirements of its realization and the costs of realization, based on the recommended material use.
 • Warranty of title, data management and publicity declaration.

In a small envelope with the password:

 • The tenderer’s personal data (name, accessibility), his/her professional Curriculum Vitae and password.

 

The tender’s submission location and deadline:

Personally at the Client Service of the Buda Castle Local Government, Mayor’s Office (H-1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), or by postal mail addressed to the Mayor (H-1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), in an envelope without a return address, delivered by the submission deadline.

Tender submission (delivery) deadline: 18 February 2019, 4 pm

 

Tender work fees: The best tender work will be awarded EUR 2000.

 

Judging the tender works, result announcement: By submitting the tenders, the tenderers accept the decision of the Representative Board, which will be selected according to the recommendation of an ad-hoc committee appointed by the Mayor of the Buda Castle Local Government. The decision will be final, indisputable without legal remedy. Concurrently with the payment of the award the Buda Castle Local Government also acquires usage right applicable to the art work. However, the Tender Announcer is not under any obligation to realize (display) the winning tender work. Beyond the award fee, the tenderers have no further financial claim against the Tender Announcer, thus may not effectuate any such claim. The Representative Board reserves the right to qualify the tender unsuccessful. The Tender Announcer will return the tender works – upon a receipt – to the tenderers, or send them back upon request. It will store the unclaimed tender works for a maximum of 60 days calculated from sending out the related notifications.

 

Information regarding the tender: The tenderers can receive information at the Office of the Architect General of the Buda Castle Local Government, from Éva Csány, Architect General (H-1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., foepitesz@budavar.hu, Phone: 458-3017).

 

Annex: site drawing, declaration samples

 

Budapest, 26 October 2018                                                  

dr. Gábor Tamás Nagy

Mayor

Buda Castle Local Government

 Documents:

 • 1 Kalevala_Tender for the creation of a a public square art work _EN - DOC | PDF
 • 2 Publicity declaration_Kalevala_EN - DOC | PDF
 • 3 Warranty of title and data management declaration _Kalevala_EN - DOC | PDF
 • 4 Kalevala_térkép_map_kartta - DOC | PDF


 

Budavárin alueen pormestari

julistaa kilpailun,

joka koskee viheralueelle, jota rajaavat Clark Ádám tér, Lánchíd utca ja Fridrich Born rakpart (topografiset numerot 14391, 14392 ja 14388), sijoitettavan muistomerkin valmistamista. Muistomerkillä halutaan muistaa Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, Unkariin ulottunutta vaikutusta.

➥Hakuaikaa jatkettu

Kilpailun hakuaikaa on pidennetty.

Uusi hakemusten määräaika on 18.2.2019 klo 16.

 

Kilpailun tarkoitus: Yllä mainitulla alueella sijaitsee tällä hetkellä Akseli Gallen-Kallelan (1865-1931), suomalaisen taidemaalarin, arkkitehdin ja teollisen muotoilijan muistomerkki. Hänen elämässään kalevalainen maailma oli tärkeä. Kilpailussa on kyse suomalaisen eepoksen, Kalevalan, ja unkarilaisten kääntäjien muistoksi julkiseen tilaan sijoitettavan taideteoksen suunnittelemisesta. Samalla halutaan muistaa myös näiden kahden kansan keskinäistä ystävyyttä, kulttuurisuhteita ja Kalevala-eeposta.

 

Kilpailun luonne: avoin, kansainvälinen kilpailu

 

Ohjeet kilpailua varten: Aluehallintomme ei aseta ehtoja teoksessa käytettävän materiaalin suhteen. Aluehallinnon kotisivuilla on nähtävissä taideteosta varten ehdotetun paikan kartta sekä kilpailuun osallistumista varten täytettävät lomakkeet. Kilpailuun voi lähettää useammankin teoksen, ja yhtä teosta varten voi olla vain yksi suunnitelma. Luovuttamalla teoksensa kilpailua varten kilpailija samalla hyväksyy kilpailun ehdot.

 

Kilpailuun osallistuminen: Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, joten kilpailuteokset tunnistetaan nimimerkin avulla. Kilpailuun osallistujan on toimitettava kilpailun järjestäjälle

 

suuri kirjekuori, johon on merkitty nimimerkki ja joka sisältää:

 • Ainakin yhden sivun (A4) pituisen unkarin-, suomen- tai englanninkielisen selvityksen siitä, kuinka ehdotettu teos liittyy Kalevalaan ja sen Unkariin ulottuneen vaikutuksen maailmaan sekä sen sijoituspaikkaan.
 • Korkeintaan A3-kokoisen selkeän piirroksen, luonnoksen tai yhdistelmäkuvan teoksesta. Kuvasta tulee ilmetä myös, kuinka teos sopii ympäristöönsä.
 • Mittasuhteessa M=1:10 tai M=1:5 vapaavalintaisesta materiaalista valmistetun pienoismallin teoksesta.
 • Mittasuhteessa M=1:1500 valmistetun kuvauksen taideteoksen sijoittamisesta puistoon ja sen ympäristöön mahdollisesti tehtävistä muutoksista.
 • Selosteen, jossa esitetään teoksen valmistumisen aikataulu ja toteutus ehdotetun valmistusmateriaalin perusteella.

 

pieni kirjekuori, johon on merkitty nimimerkki ja joka sisältää:

 • Kilpailijan henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot), ammatillisen CV:n ja nimimerkin.

 

Kipailuun osallistumisen paikka ja määräaika:

Kilpailuun osallistutaan käymällä henkilökohtaisesti Budavárin aluehallinnon pormestarin viraston asiakaspalvelussa (Kapisztrán tér 1., 1014 Budapest) tai postitse osoittamalla lähetys pormestarille (Kapisztrán tér 1., 1014 Budapest) määräaikaan mennessä kirjekuoressa, johon ei ole merkitty lähettäjän nimeä.

Kilpailuteokset on toimitettava perille viimeistään 18.2.2019 klo 16.

 

Kilpailuteosten palkitseminen: Parhaasta teoksesta myönnetään 2000:n euron suuruinen palkinto.

 

Kilpailuteosten arviointi ja tulosten julkistaminen: Osallistumalla kilpailuun kilpailijat hyväksyvät Budavárin aluehallinnon pormestarin tehtävään pyytämän arviointilautakunnan ehdotukseen pohjaavan, kunnanvaltuuston tekemän päätöksen. Päätöksestä ei voi valittaa. Palkittaessa teos aluehallinto hankkii itselleen teoksen käyttöoikeuden. Kilpailun järjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen sijoittamaan voittajateosta julkiselle alueelle. Palkkion lisäksi kilpailijat eivät ole oikeutettuja vaatimaan kilpailun järjestäjältä taloudellista tai muuta tukea. Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden julistaa kilpailu tuloksettomaksi. Kilpailun järjestäjä luovuttaa ja pyydettäessä lähettää  kilpailuteokset - todistusta vastaan - takaisin kilpailjoille. Teoksia, joita niiden tekijät eivät ole ottaneet takaisin, kilpailun järjestäjä säilyttää enintään 60:n päivän ajan palautusilmoituksen lähettämisestä.

 

Lisätietoja kilpailusta: Kilpailijat voivat saada lisätietoja Budavárin aluehallinnon pääarkkitehtitoimistosta, pääarkkitehti Éva Csányilta (Kapisztrán tér 1, 1014 Budapest, foepitesz@budavar.hu).

 

Liitteet: asemapiirustus, lomakkeet

 

Budapest, 26.10.2018 

dr Tamás Nagy Gábor

pormestari

Budavárin aluehallinto

 • 1 Kalevala_julkisen tilan taideteosta koskeva kilpailu_FI - DOC | PDF
 • 2 Suostumus tietojen julkistamiseen_Kalevala_FI - DOC | PDF
 • 3 Tekijänoikeuksista sopiminen ja suostumus tietojen luovuttamiseen_Kalevala_FI - DOC | PDF
 • 4 Kalevala_térkép_map_kartta - DOC | PDF