Köznevelési pályázat 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az I. kerületben működő köznevelési intézmények szakmai munkájának támogatására

A pályázati kiírás és a mellékletek letöltéséhez kattintson ide

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2019. évi költségvetésből biztosított pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet a Budapest I. kerületben működő köznevelési intézmények szakmai munkájának támogatására.

I. A pályázat céljai:

A Budapest I. kerületi köznevelési intézmények egyedi, kiemelt vagy évfordulós programjaik megvalósítására, illetve testvérvárosi kapcsolataiknak ápolására vonatkozóan: kulturális, művészeti és sportrendezvények, programok, tevékenységek támogatása.

II. A pályázók köre:

A Budapest I. kerületben működő állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési intézmények.

Nem pályázhatnak:

 • azok a köznevelési intézmények, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

Nem támogathatók:

Támogatásban nem részesülhetnek, akik:

 • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak,
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek,
 • az önkormányzattal korábban kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségüket nem teljesítették,
 • az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték vagy a támogatási összeg már a rendelkezésükre áll,
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták.

III. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/palyazatok) menüpontból, illetve ügyfélfogadási időben nyomtatványként átvehetők a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint, 1013 Budapest, Attila út 65.).

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:

 • a pályázó intézmény (pénzügyi lebonyolító szervezet) azonosító adatait (nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát, adószámát, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
 • a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
 • a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, időpontját;
 • a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás összegét,
 • a program végrehajtásához tervezett forrásokat részletesen:
  • a saját forrásokat,
  • az önrész mértékét,
  • különböző forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,
  • a pályázaton igényelt támogatás összegét.

A pályázat  kötelező mellékletei:

 • a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
 • a program részletes leírása;
 • a program részletes költségvetése;
 • a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
 • a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve),
 • Áfa-nyilatkozat (mellékelve),

A mellékleteket maximum 1-1 db A/4-es oldal terjedelemben kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásnak határideje: 2019. április 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat két példányban, de egy borítékban kell benyújtani:

 • személyesen benyújtható a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésőbb a jelzett határidő napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 00 óráig. Az átvételről az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást állít ki.
 • postai úton a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250 Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidő, ez esetben az érkeztetést igazoló hivatalos önkormányzati bélyegző dátuma az irányadó.
 • a fentiek valamelyikével egyidejűleg lehetőség szerint elektronikus úton is a liptak.noemi@budavar.hu e-mail címre aláírt, szkennelt formában.

 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:

„I. kerületben működő köznevelési intézmények szakmai munkáját segítő pályázat”

 

IV. Pályázatok elbírálása:

Elbírálási határidő: 2019. május 31.

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeget a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2/c. melléklete tartalmazza 8.000 eFt-tal.

Amennyiben a beérkezett pályázat valamilyen kötelezően előírt adatot nem tartalmaz vagy a pályázó a szükséges mellékleteket nem csatolta, a pályázat kezelője tájékoztatja a pályázót, hogy pályázata jelenleg érvénytelennek minősül és a hiányok pótlására hívja fel. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, úgy a befogadó szerv a pályázatot visszautasítja, annak elbírálására nem kerülhet sor.

A pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága bírálja el. A Bizottság döntéséről valamennyi pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

 • a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
 • nem a támogatandó célokra nyújtották be,
 • határidőn túl nyújtottak be,
 • a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást,
 • a kötelező mellékletek nem kerültek hiánytalanul csatolásra.

V. Szerződéskötés menete:

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a megkötendő Támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek menete:

 • A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport részére,
 • A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

A Támogatási szerződés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) c). pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját. A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

VI. A támogatás folyósítása:

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

A támogatás folyósítása a támogatási szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítés igazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VII. Elszámolási kötelezettség:

A pályázat megvalósításának időintervalluma: a szerződés keltétől 2020. január 31. (péntek).

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2020. február 28-ig (péntek) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával – a Támogatási szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. 

 

VIII. Pályázati információ

A pályázattal kapcsolatosan Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.) munkatársai nyújtanak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken:

 • Lipták Noémi : 458-3068
 • Jambrisekné Borhy Gabriella tel:458-3023 (pénzügyi elszámolás esetében)

 

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

Budapest, 2019. március 28.

 

Nagy Gábor Tamás

polgármester