Közterület pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek használatára

 

A pályázati kiírás és mellékleteinek letöltéséhez kattintson ide.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 5/2018. (IV.13.) rendelet (továbbiakban: Ör.) III. fejezetében foglaltaknak megfelelően pályázatot hirdet. A pályázatot Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, az 1. mellékletben felsorolt közterületeken kijelölt helyszínekre, időtartamokra, tevékenységekre és közterület-használati díjak összegére a jelen pályázati felhívás alapján lehet benyújtani.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat kiírására a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 5/2018. (IV.13.) rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kerül sor.

A pályázatot írásban, zárt, jeligével ellátott borítékban kell a kiíróhoz eljuttatni személyesen vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázatoknak a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben megjelölt időpontig kell beérkezni a Polgármesteri Hivatalba.

A borítékban kell elhelyezni a kiírás 2. számú mellékletét képező nyomtatványt, a 3. számú mellékletben lévő nyilatkozattal és az alábbi 3. pontban írt igazolásokkal, a 4. számú adatvédelmi nyilatkozattal, valamint a megpályázott tevékenységtől függően a 6. pontban írt egyedi feltételekkel együtt. A zárt borítékon kizárólag a pályázó jeligéje és az igényelt közterület, 1. számú mellékletben található sorszáma szerepelhet.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2019. március 18. 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint)

Postacím: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35.

A beérkezett pályázatok bontásának ideje: 2019. március 19. 13.00 óra

A beérkezett pályázatok bontásának helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal I. emelet 114. szoba

 

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont alatt vagy beszerezhetők az Ügyfélszolgálati Irodán.

Hiánypótlásnak helye nincs, kizárólag a jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

 

 1. A pályázati díj

 

A pályázati díj a megpályázott helyre megállapított alapdíj általános forgalmi adóval növelt összege, melyet a pályázat benyújtása előtt az Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett, 12010154-00379598-00100000 számú letéti elszámolási számlájára kell megfizetni készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással; a közlemény rovatba "pályázati biztosíték” szöveget és a pályázó nevét kell írni.

 

Azon helyszínek esetében, ahol külön alapdíj került megállapításra a főszezon valamint a főszezonon kívüli időre, pályázati díjként elegendő a főszezonon kívüli meghatározott díj általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni.

 

A befizetett pályázati díj összege a pályázat nyertese által fizetendő közterület-használati díj összegébe beszámít. A többi pályázó részére a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül visszafizetésre kerül (egyeztetés érdekében telefonszám megadása szükséges).

 

 1. A pályázathoz szükséges igazolások

 

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén minősül érvényesnek a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat.

3.1 A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély, igazolás rendelkezésre áll.

 

Igazolás módja:

 • hatósági engedélyek hiteles másolata,
 • egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási szám vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata,
 • gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

 

3.2 A pályázati díj megfizetésének igazolása (csekk, banki átutalási bizonylat).

 

3.3 Amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30 napnál nem régebbi, „nullás” azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal).

 

 1. A pályázat elbírálása

 

A határidőben beérkezett pályázatok bontására 3 tagú bizottság jelenlétében kerül sor.

 

A bizottság tagjai a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül kerülnek ki, akiket a Budapest I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője jelöl ki.

 

A pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázatok közül kerül kiválasztásra az a pályázó, aki a pályázat során meghatározott feltételekkel kizárólagosan lesz jogosult benyújtani a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet.

 

Bírálati szempont: az érvényesnek minősített pályázatok közül, a legmagasabb ajánlati ár a legkedvezőbb. Az 1. számú mellékletben szereplő alapdíjnál alacsonyabb összeget ajánlani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelennek minősül.

 

A közterület-használat részletes feltételeit az Ör. és jelen pályázati felhívás 5. számú melléklete „határozat-minta” tartalmazza. Ezek megismerését és elfogadását a pályázó a Nyilatkozat aláírásával igazolja.

 

 1. További feltételek

 

A pályázat nyertesének a kérelmezett időtartamra a pályáztató által megállapított alapösszeg és a végső ajánlat közötti különbözetet, a bírálatot követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat részére be kell fizetni és a befizetés igazolását az Ügyfélszolgálaton be kell mutatni, vagy a közterület-használati hozzájárulásban feltüntetett e-mail címre meg kell küldeni. Ennek elmulasztása a pályázaton elnyert jogosultság és a befizetett pályázati díj elvesztésével jár.

 

Aki a pályázaton elnyert jogosultság alapján benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nem nyújtott be vagy a kérelmét visszavonta, ugyanarra a helyszínre, tevékenységre az adott tárgyévben újabb pályázat kiírása esetén azon nem vehet részt, újabb kérelmet nem nyújthat be.

 

Amennyiben a közterület-használatot a pályázat helyszínein előre nem látható fejlesztési, felújítási munkálatok akadályozzák az Önkormányzat köteles azonos feltételek mellett másik helyszint felajánlani. Amennyiben a felajánlott helyszínt a pályázat nyertese nem fogadja el, a közterület-használatára elnyert jogosultság megszűnik, azzal összefüggésben az Önkormányzat felé kárigénnyel nem élhet.

 

A pályázat nyertese a közterület használatáért köteles a díjat előre megfizetni a teljes időtartamra, több hónapot érintő közterület-használat esetén kérheti a díj havonkénti megállapítását is. A díjszámításnál, a kérelmezett időszak vonatkozásában minden megkezdett hónapot egész hónapként kell számítani. A közterület-használati díjat minden esetben egész hónapra kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a pályázó/kérelmező tevékenységének időtartama nem egész hónapra szól.

 

A pályázaton nem vehet részt az, aki az Ör. 6. § (17) bekezdés a., b., c., pontjában foglaltaknak nem felel meg:

 1. akinek korábbi közterület-használatból származó, lejárt teljesítési határidejű közterület-használati díj tartozása, vagy az önkormányzat felé adótartozása, lejárt teljesítési határidejű helyiség bérleti díj tartozása, illetve bírságfizetési kötelezettsége áll fenn, a lejárt esedékességű tartozás megfizetéséig,
 2. akivel szemben a közterület-felügyelet egy éven belül legalább három alkalommal eljárt a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak be nem tartása, illetve engedély nélküli használat miatt,
 3. akivel szemben a közterület jogosulatlan használatával összefüggő szabálysértési vagy bűntető eljárásban marasztaló döntés született.

 

 

 1. A pályázható tevékenységekhez kapcsolódó további információk

 

6.1. fenyőfa árusítás (1.-2. pont)

A meghirdetett területekre kizárólag 1-1, azaz egy-egy pályázó kaphat közterület-használati hozzájárulást.

Mindkét helyszín esetében a közterület-használattal érintett terület maximum 100 m2, azonban a pályázó ennél kisebb területre is pályázhat.

 

6.2. Turisztikai távcső (3. pont)

A négy helyszínen lévő távcsöveknek működőképesnek kell lennie.

 

6.3. Információs szerkezet (4. pont)

A két helyszínen lévő információs szerkezetnek működőképesnek kell lennie.

 

6.4. fotózás madárral (5. pont)

A tevékenység az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény betartása mellett folytatható.

 

6.5. Portrérajz helyben történő készítése (6. pont)

A pályázat nyertese kizárólag a megpályázott helyszínen, személyesen végezhet portrérajzolást.

Helyben festés és a pályázó által korábban készített festmény vagy rajz árusítása TILOS.

Olyan magánszemély pályázhat, aki rendelkezik:

 1. iparművészeti, népi-iparművészeti képesítéssel

igazolás módja: okirat, oklevél hiteles másolata,

 1. főiskola vagy egyetem képzőművészeti karának legalább másod éves hallgatója,

igazolás módja: 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás

 • Közterület pályázat és mellékletei 2019.pdf