Nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadása

Pályázati felhívás

 A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadására

 

1. Cím: Bp. I. Attila út 2.

Helyrajzi szám: 6313/ 2, 6313/3

Alapterület: 218 m²

Fekvés: pinceszinti, földszinti bejárattal

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 325.806 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 413.773 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.09. 11:00 – 11:30

   2019.01.30. 11:00 – 11:30

 

2. Cím: Bp. I. Attila út 97.

Helyrajzi szám: 6773/3/A/5

Alapterület: 60 m²

Fekvés: földszinti, pincei

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 104.915 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 133.242 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.10. 10:00 – 10:30

   2019.01.31. 10:00 – 10:30


3. Cím: Bp. I. Batthyány utca 63.

Helyrajzi szám: 13976//A/2

Alapterület: 67 m²

Fekvés: utcai, alagsori

Utolsó profil: vendéglátás

Javasolt profil: vendéglátóipari tevékenység

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 77.025 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 97.822 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.08. 15:00 – 15:30

   2019.01.29. 15:00 – 15:30

 

4. Cím: Bp. I. Csalogány u. 42/b. (Hattyú utca 17/b.)

Helyrajzi szám: 13934/2/A/3

Alapterület: 18 m²

Fekvés: Csalogány utcai bejáratú földszinti

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 41.387 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 52.561 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.08. 14:15 – 14:45

   2019.01.29. 14:15 – 14:45

 

5. Cím: Bp. I. Győző utca 5.

Helyrajzi szám: 7551 társasházban 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 albetét

Alapterület: összesen 143 m²

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység és bemutatóterem

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 328.795 Ft/hó+ÁFA                 (bruttó: 417.569 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.07. 10:00 – 10:30

   2019.01.28. 10:00 – 10:30

 

6. Cím: Bp. I. Fazekas utca 4. (Csalogány utca felöl) Helyrajzi szám: 13913/0/A/31

Alapterület: összesen 50 m²

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység (Róma ételbár)

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység (ételbár tradíciójának folytatásaként)

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj:164.233 Ft/hó+ÁFA             (bruttó: 208.576 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.09. 15:00 – 15:30

   2019.01.29. 10:30 – 11:00

 

7. Cím: Bp. I. Fenyő utca 13. (Tigris utca felöl) Helyrajzi szám: 7323/8/A/6 Alapterület: összesen 14 m²

Utolsó profil: gépjárműtároló

Javasolt profil: gépjárműtároló

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 23.010 Ft/hó+ÁFA               (bruttó 29.223 Ft/hó)

Megtekintési időpont: 2019.01.10. 11:00 – 11:30

   2019.01.31. 11:00 – 11:30

 

Pályázati feltételek

Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik, mely nem lehet alacsonyabb, a kiírásban minimálisan meghatározott bérleti díjnál.

A megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetni. Nyertes pályázó esetén ez az összeg óvadékká alakul, míg nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázó által megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű pályázati biztosítékot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú számlájára kell befizetni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték után, a letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.

Pályázónak a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása esetén az önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba veszi a helyiséget, mely nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni. A közjegyzői okirat díját a pályázónak kell megtéríteni.

A bérleti díj minden évben a tárgyév január 1-én érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A helyiség szükséges felújítását 1 éven belül pályázó saját költségen, a vonatkozó hatósági és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően köteles elvégezni, valamint 60 napon belül vállalnia kell a közüzemi órák szükség szerinti felszerelését és nevére íratását.

A teljes felújítást igénylő helyiségek esetében, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításához szükséges, jelentős felújítási munkákra vonatkozóan a pályázó – a pályázata benyújtásakor – bérbeszámítást kérhet a helyiséget érintő és a helyiségben maradó felújítási munkálatok tekintetében, mely havonta nem haladhatja meg a bérleti díj 50 %-át. A felújítási munkálatok elvégzését részletes költségvetés alapján számlákkal kell igazolni.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a megajánlott bérleti díj összegét (nettó, bruttó)
 • tervezett funkció meghatározását (kivéve 7. cím)
 • az ajánlattevő eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, illetve az általa tervezett felújítási munkákat, és azok becsült költségvonzatát
 • teljes felújítást igénylő helyiség esetén: bérbeszámítási kérelmet, a pályázó által tervezett felújítási munkálatok meghatározását, tételes költségvetéssel
 • kötelezettségvállalást a helyiség ajánlatában foglalt célú üzemeltetésre, a szükséges felújítási munkák elvégzésére
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzügyi bizonylatot
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást
 • a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását
 • magánszemély esetén a személyigazolványt és lakcímkártyát, adószámot, jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • annak a bankszámlának a számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosát (tulajdonos nevét, címét, adószámát) ahová a pályázati biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.

 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani 2019. február 5-én 10:00 óráig, zárt borítékban, 2. példányban magyar nyelven. A borítékra csak annyit írjon rá, hogy „Helyiségpályázat” és tüntesse fel a cím sorszámát (pl. „Helyiségpályázat 1. Cím”), a borítékon egyéb felirat, cégjelzés nem lehet!

A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 nap áll rendelkezésére.

A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül az önkormányzat bérleti szerződést köt a nyertes pályázóval. A bérleti szerződés megkötésével a befizetett pályázati biztosíték szerződéses óvadékká alakul. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásra kerül, mely közjegyzői díj költsége a pályázót terheli.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, elveszti a pályázati biztosítékot és a soron következő pályázót, kell a szerződés megkötésre felhívni.

A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 15 napon belül az önkormányzat visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott számla számra.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Bp. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) Bajor Bélánál (II. em. 207., tel: +36-1-4583070, bajor@budavar.hu) és Szeleczky Szilviánál (II. em. 209., tel: +36-1-4583027 vagyon@budavar.hu). A helyiségekkel kapcsolatos rendelkezésre álló műszaki információk beszerezhetők a Budapest. I. ker. Budavári Önkormányzat GAMESZ intézmény Bérleményüzemeltetési Osztályán (Bp. I. ker. Iskola u. 16.) Bacsó Gábornál (tel: 225-2456, e-mail: bacso.gabor@budavargmsz.hu) és Soltész Jánosnál (tel: +36-1-2252471, e-mail: soltesz.janos@budavargmsz.hu ).

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/2017.(II.23.) Kt. sz. önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Budapest, 2018. december 17.

 • Pályázati kiírás helyiségek 2018_december_17.pdf