Népjóléti Közalapítvány 2018. évi pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Népjóléti Közalapítványa az adventi időszakhoz közeledve a 2018. évi költségvetéséből pályázatot hirdet minden az I. kerületben működő szociális, népjóléti valamint köznevelési intézmények, illetve egyházi közösségek részére.

 

 1. A pályázat célja:

 

A fent említett szerveztek, intézmények által támogatást biztosítunk olyan családok, gyermekek, időskorúak, szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő kerületi lakosok anyagi- és természetbeni eszközökkel történő támogatására, amelyeket az adott intézmény vagy szervezet gazdálkodása saját önerőből nem tenné lehetővé. Továbbá támogatást biztosítunk karácsonyi programok, szociális tevékenységek, családos délutánok, családok karácsonyához elengedhetetlen tárgyi eszközök, különböző korosztályok számára (bölcsődés, óvodás) elősegítő eszközök, fejlesztő játékok, Mikulás, kedvességi csomagok beszerzésére.

 

 1. A pályázók köre:

Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Bölcsődék,
 • Családi Napközik,
 • Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
 • Köznevelési intézmények
 • Egyházi közösségek

 

Nem pályázhatnak:

 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek illetve magánszemélyek,
 • azok, akik korábban az I. Kerületi Népjóléti Közalapítványtól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

 

Nem támogathatók:

 

Támogatásban nem részesülhetnek, akik:

-   csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,

-   bármilyen önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették,

-   az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, illetve rendelkezésükre áll.

 

III. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok/Közalapítványok/) menüpontból.

 

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:

 • a pályázó szervezetazonosító adatait (megnevezését, címét, számlaszámát, felelős vezetőjének nevét);
 • bejegyzési határozat – Szociális és Gyámhivatal (bölcsődék, napközik esetén)
 • bírósági bejegyzés (egyházi szervezetek esetén)
 • a pályázat lebonyolításáért felelős személy adatait;
 • a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, időpontját;
 • a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve az Népjóléti Közalapítványtól igényelt támogatás összegét,
 • a program végrehajtásához tervezett forrásokat részletesen:

            - a saját forrásokat,

                      - az önrész mértékét,

  - különböző forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,

  - a pályázaton igényelt támogatás összegét.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

-   a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);

-   a program részletes leírása;

-   a program részletes költségvetése;

-   a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,

-   a pályázó összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,

-   Áfa-nyilatkozat (aláhúzva a megfelelő rész),

 • NAV adóigazolás köztartozás mentességről – Együttes Adóigazolás (30 napnál nem régebbi)

 

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csatolni.

 

A pályázat benyújtásnak határideje:

 1. szeptember 28. - október 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatokat 3 egymástól elkülönített példányban, egyoldalas nyomtatásban, de egy borítékban kell benyújtani:

-   személyesen vagy postai úton benyújtható a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport/Pál Katalin részére 215. szoba (1250 Budapest, Pf.: 35.).

-   a pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidő, ez esetben az érkeztetést igazoló hivatalos önkormányzati bélyegző dátuma az irányadó.

 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:

 

              „Népjóléti Közalapítvány 2018. évi pályázata”

 

 1. Pályázatok elbírálása:

Elbírálási határidő: 2018. november 9.

 

A pályázatokat a Budapest I. kerület Népjóléti Közalapítvány kuratórium tagjai bírálják el.

A Népjóléti Közalapítvány döntéséről valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

 

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

-   pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,

-   határidőn túl nyújtottak be,

-   a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket,

-   az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

 

 

 1. Szerződéskötés menete:

 

    A nyertes pályázó mailes kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül:

 • a megkötendő támogatási szerződés
 • szerződés 2. számú mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL (inkasszó levél) azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.

 

    A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Népjóléti Közalapítvány támogatási szerződést köt, melynek menete:

          A pályázó:

 • a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazó levél (inkasszó levél) 3 db eredeti példányát
 • az aláírt és pecséttel ellátott 3 db szerződést visszajuttatja a Szervezési Csoport részére.

    A szerződés és a záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a titkár gondoskodik az adminisztráció elvégzéséről és a Támogatási szerződés egy példányának a pályázóhoz való visszajuttatásához.

 

    A Támogatási szerződés az Áht. 50. § (1) c). pontjának megfelelően tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját. A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerület Népjóléti Közalapítvány felé.

 

 1. A támogatás folyósítása:

 

    A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

    A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

    Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

 

VII. Elszámolási kötelezettség:

 

   A pályázat megvalósításának, felhasználásának időintervalluma: a szerződés keltétől - 2018. december 31. (hétfő) napja.

    A pályázat elszámolása: 2019. január 31-ig (csütörtök) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával – a Támogatási szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján.

 

FIGYELEM! Csak egyoldalas fénymásolt, nyomtatott elszámolásokat fogadunk be, ragasztott, kivágott és halvány elszámolásokat nem áll módunkban befogadni!

 

 

VIII. Pályázati információ

 

    A pályázattal kapcsolatosan a Népjóléti Közalapítvány titkára nyújt felvilágosítást munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken: 06-1-458-3096; pal.katalin@budavar.hu. Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

Budapest, 2018. szeptember 28.           

 

Pályázati dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap
 2. Áfakör nyilatkozat
 3. Pályázati nyilatkozat