Pályázat a Budavári Kapu Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Budavári Kapu Kft.

ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cégjegyzékszám: 01-09-952764, Adószám: 23117413-2-41, a továbbiakban: Budavári Kapu Kft.) a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) egyedüli alapító tag tulajdonában álló jogi személy.

A Budavári Kapu Kft. fő tevékenysége: A Budavári Kapu Kft. a Budavári Önkormányzat parkolásüzemeltetési társasága. Ellátja a parkolóhelyek ellenőrzését, biztosítja és működteti a teljes ügyviteli rendszert, működteti az ügyfélszolgálatot, végzi a pénzügyi-adminisztrációs feladatokat, valamint a követeléskezelést.

Az ügyvezető feladatai: Az ügyvezető a Budavári Kapu Kft. kinevezett, első számú és egyszemélyi felelős vezetője. Feladata és felelőssége a Budavári Kapu Kft. szakmai irányítása, valamint a Budavári Önkormányzat által döntési jogkörébe utalt feladatok elvégzése. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető jogviszonya: Az ügyvezető feladatait határozott idejű munkaviszony keretében, teljes munkaidőben foglalkoztatott vezető állású munkavállalóként látja el. A munkaviszony időtartama: 2020. november 2. napjától 2025. november 1. napjáig tart, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Budapest.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet;
 • nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kötődés Budavárhoz;
 • legalább 1-3 év vezetői szakmai tapasztalat;
 • parkolásüzemeltetés területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • idegen nyelvek ismerete és használata;
 • jogi, közgazdasági, pénzügyi ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség;
 • stratégiai szemléletmód;
 • hatékony problémamegoldó képesség;
 • motiválás képessége.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát és motivációs levelét;
 • a Budavári Kapu Kft. vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját;
 • képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • a büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul;
 • a pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.
   

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), Váradiné Naszályi Márta polgármester részére, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Kapu Kft.”.

Személyesen: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat – Budavári Kapu Kft.”

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Váradiné Naszályi Márta polgármester nyújt az 1/458-3012 telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.budavar.hu
www.profession.hu