PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére 2020. évre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére

2020. évre

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 19/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot ír ki

szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére

az Önkormányzat költségvetésében előirányzott összeg erejéig.

Lakáscélú rendeltetési egységenként egy pályázat támogatható, és egy pályázó öt év elteltével nyújthat be újabb pályázatot a szénmonoxid érzékelő készülék cseréje iránt.

Pályázatot nyújthat be: Budapest I. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, ha a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét, egyedülálló személy esetén az ötszörösét.

A pályázat célja: a szénmonoxid mérgezés megelőzése, a lakosság biztonságérzetének javítása szénmonoxid érzékelő készülék biztosítása útján.

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Rendeletben foglaltak irányadók, mely az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budavar.hu) megtekinthető, illetve letölthető.

 

Pályázat benyújtásának módja:

-        A pályázat a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást szükséges csatolni.

-        A pályázat folyamatosan benyújtható.

-        A pályázat elbírálása folyamatos a költségvetésben rendelkezésre álló összeg erejéig.

-        A pályázatot és mellékleteit egy példányban személyesen a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Kapisztrán tér 1., Attila út 65., Iskola utca 16.) hivatali munkaidőben, elektronikusan (ügyfélkapun) vagy postai úton ajánlott küldeményként kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: "2020. évi szénmonoxid érzékelő készülék igénylése”, továbbá a pályázó nevét és címét.

 

Pályázat elbírálása:

-        A polgármester a pályázót a benyújtástól számított legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, vagy -amennyiben releváns - hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra. A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlás hiányos, késedelmes vagy nem teljesítése a pályázat elutasítását eredményezi. Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

-        A pályázat a fentieken túl elutasításra kerül, ha:

a) a pályázó a pályázat benyújtására nem jogosult,

b) elektronikus ügyintézés szabályainak nem megfelelő elektronikus úton került benyújtásra.

 

Pályázat lebonyolításának módja:

Pályázati adatlap a Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest, Kapisztrán tér 1., Budapest, Attila út 65.) vehető át, vagy az Önkormányzat honlapjáról is (www.budavar.hu) letölthető.

A pályázó a pályázat eredményéről, illetve a szénmonoxid érzékelő készülék átvételének idejéről és helyéről értesítést kap.

A szénmonoxid érzékelő készülék átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

A készülék átvételétől számított öt éven belül a rendeltetésszerű használat során tönkrement, valamint érvényesíthető szavatossági igényű készülék cseréjére van lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak munkaidőben a Hivatal Ügyfélszolgálatai a 458 3030-as, a 225 7275-ös és a 225-2470-es telefonszámokon.

 

 

                                                                                     Váradiné Naszályi Márta

                                                                                                Polgármester

 

                       

 

  • Palyazati_adatlap_szenmonoxid.pdf