Piaci lakáspályázat 2019

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi lakáspályázata
üres lakások piaci alapon történő bérbeadására

A pályázati kiírás és mellékletének letöltéséhez kattintson ide.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsága a Képviselő-testület 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján, pályázatot ír ki a tulajdonában és birtokában lévő üres lakások piaci alapon, 5 éves határozott időtartamra történő bérbeadására.

A pályázat megjelenési ideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a www.budavar.hu weboldalon az Ügyintézés/Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai link alatt.

A pályázatok leadási határideje: 2019. március 28. (csütörtök) 10:00 óra.

Pályázatot természetes személy, jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság nyújthat be. Egy pályázó, legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot, amelyet lakásonként külön-külön kell benyújtani.

A pályázók a kiírás szerinti időpontokban a helyszínen megtekinthetik a lakásokat, információt kaphatnak azok állapotáról, és a szükséges felújításokról.

A benyújtott pályázatok felbontására zártkörűen, közjegyző jelenlétében kerül sor.

Bérbeadási feltételek

Pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra, a lakás felújítását (kivéve a Bp. I. Országház u. 6. II. em. 2. felújított lakást) 1 éven belül, saját költségen köteles elvégezni, valamint 60 napon belül vállalnia kell a közüzemi órák szükség szerinti felszerelését és nevére íratását. A lakás felújítása az első év végén ellenőrzésre kerül.

Bármilyen építési, felújítási munka megkezdése előtt be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását a Polgármesteri Hivatalban, valamint – műemléki védettségű épületben lévő lakás esetén – a BFKH I. Kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályán (1012 Budapest, Logodi u. 38-40.) A pályázó kérelmére a lakás felújítási költségeinek kompenzálására, a pályázat elbírálásakor a Képviselő-testület dönthet maximum 3 havi bérleti díj jóváírásáról. 

A pályázó az általa megajánlott bérleti díj 3 havi összegének megfizetésével tud pályázni. A befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz mellékelni szükséges. A befizetést csekken (letéti számlára), vagy utalással fizethető az alábbi letéti számlaszámra „pályázati biztosíték” megjelöléssel:

 

Budavári Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.

12010154-00379598-00100000

 

A pályázat benyújtásának helye:

Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Iroda

(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1. földszint)

 

A pályázat benyújtásának módja:

2 példányban, jelzés nélküli zárt borítékban, “LAKÁSPÁLYÁZAT” felirattal.

 

A pályázat leadási határideje: 2019. március 28. (csütörtök) 10:00 óra.

 

A pályázatokhoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • Pályázati Adatlap kitöltve;
  • Nyilatkozat a becsült felújítási költségről és a vállalt felújítási munkákról, amelyek elvégzését a pályázó 1 éven belül vállalja (kivéve: Bp. I. Országház u. 6. II. em. 2. felújított lakást);
  • 3 havi bérleti díj megfizetéséről banki átutalási igazolás vagy a befizetett csekk szelvény;
  • Munkáltatói igazolás vagy kereset kimutatás;
  • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn tartozása az önkormányzattal szemben (egyéb bérleti díj önkormányzati lakásra, helyiségre vonatkozóan, illetve adótartozás)
  • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn tartozása a közüzemi szolgáltatókkal szemben;
  • Motivációs levél, esetleges kötődése a kerülethez;
  • Nyilatkozat, kérelem a felújítási költségek bérleti díjba történő jóváírásáról (max. 3 havi bérleti díj beszámítása kérhető);
  • Jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot valamint aláírási címpéldány.

 

Pályázatok elbírálása:

A határidőre beérkezett pályázatok közjegyző jelenlétében kerülnek felbontásra.

A pályázatok elbírálási határideje: 2019. április 30.

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokról, a Bíráló Munkacsoport előzetes javaslata alapján, a Képviselő-testület dönt zárt ülésen a 2019. április 25-én. A pályázók az eredményről írásban fognak értesülni.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre köt bérleti szerződést. A piaci lakbér összege minden évben a tárgyév január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

A befizetett biztosíték, óvadékként az önkormányzat letéti számláján marad mindaddig, amíg fennáll a bérleti jogviszony. Az óvadék visszafizetésének feltételei a nyertes pályázóval kötendő bérleti szerződésben kerülnek rögzítésre.

Amennyiben - az eredményhirdetést követően - a nyertes pályázó nem köti meg a bérleti szerződést, a biztosíték bánatpénzzé alakul, amely az önkormányzatot illeti meg, továbbá a soron következő pályázó kap értesítést a szerződés megkötésének lehetőségéről.    

A nem nyertes pályázók részére a befizetett biztosíték visszautalásra kerül az Adatlapon megjelölt bankszámlaszámra.

Az önkormányzati lakások bérbeadására a pályázati kiírásban foglaltak mellett a többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben (Lakástörvény), valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet az irányadó.

A benyújtási határidőn túl pályázatok befogadására nincs jogszabályi lehetőség!

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Egyéb információk:

A pályázati kiírás, a mellékletekkel együtt, elérhető a Budapest I. kerület, Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) valamint letölthető a www.budavar.hu honlapról az Ügyintézés/Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai link alatt.

A biztosíték kifizetéséhez csekk (letéti számlás) a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján elérhető.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában.

E-mail: vagyon@budavar.hu, barna.julianna@budavar.hu.

Telefonon: Barna Julianna tel.: 06/1/458-3061 és Madari Zsuzsanna tel.: 06/1/458-3069).

 

Budapest, 2019. február 26.

 

 

 

JELENTKEZÉSI ADATLAP

a 2019. évi Budapest I. kerületi piaci lakás pályázathoz

 

 

Megpályázott lakás címe: Budapest, I. kerület…………………………………………………

 

Megajánlott bérleti díj:                                       ……………………………………………….Ft/hó

 

Név/cégnév és képviselő neve:

…………………………………………………

………………………………………………….

Adóazonosító/Adószám:

……………………………………...

Szül. idő:……………………………

Lakcím/székhely:

 

Értesítési cím:

Telefonszám/mobilszám:

E-mail cím:

 

Befizetett pályázati biztosíték összege:

(3 x megajánlott bérleti díj)

 

…….………………………………….Ft

Pályázó bankszámla száma (ahová visszautalható a befizetett pályázati biztosíték):

 

…………….……………………………………

Vállalt felújítási munkák megnevezése:

Becsült költségek (Ft):

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

                  

                 Összes vállalt költség: ……………………………………Ft

Szükséges melléklet:

1.      Nyilatkozat felújítási kötelezettség vállalásáról                                                         van/nincs

2.      Pályázati biztosíték megfizetéséről banki igazolás vagy csekk szelvény                  van/nincs

3.      Munkáltatói igazolás vagy kereset kimutatás                                                             van/nincs

4.        Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn tartozás az önkormányzattal szemben             van/nincs

5.        Felújítás esetén három havi bérleti díj mentességre vonatkozó kérelem                    van/nincs

6.        Motivációs levél                                                                                                          van/nincs

Egyéb információ:

Beköltöző személyek száma: felnőttek……….…………..gyermekek………………………

Benyújtott pályázatok száma a jelenlegivel együtt (legfeljebb 3 lakásra):   …..……………. db

Minden lakásra külön adatlapot szükséges kitölteni.

A megpályázott lakást megtekintettem:                                                                       igen/nem

 

Budapest, 2019, ……………..…….. hó …..… nap

 

 

...........................................................................................

                                                                              pályázó(k) aláírása

     


Üres lakások a 2019. évi Budapest I. kerületi önkormányzati piaci bérlakás pályázathoz

Sorszám

Lakás címe

(Budapest, I. kerület)

Szoba
szám

Komfortfokozat

Alapterület (m2)

Induló bérleti díj bruttó (Ft/hó)   

Megtekintés időpontja

1

Fortuna u. 6. I. 3

 1

összkomfort

59

102.774,-

2019.03.05   09:00-09:30

2019.03.25   11:00-11:30

2

Fortuna u. 8. fszt. 3

1,5

komfortos

51

70.651,-

2019.03.05   09:45-10:15

2019.03.25   11:45-12:15

3

 

Országház u. 2. I. em. 4.

1,5

komfortos

51

94.201,-

2019.03.07   10:00-10:30

2019.03.21   10:00-10:30

4

 

Országház u. 6. II. 2

1

összkomfortos

70

243.870,-

2019.03.08   10:00-10:30

2019.03.22   10:00-10:30

5

 

Országház u. 13. fsz. 4.

1

komfortos

64

59.107,-

2019.03.06   10:30-11:00

2019.03.26   10:30-11:00  

6

 

Országház u. 19. fszt. 3.

1

komfortos

 45

83.119,-

2019.03.06   11:15-11:45

2019.03.26   11:15-11:45

7

 

Táncsics M. u. 4. fszt. 2.

1

komfortos

56

103.437,-

2019.03.08   11:00-11:30

2019.03.22   11:00-11:30

8

 

Táncsics M. u. 5. II. em. 1.

3,5

összkomfortos

204

355.354,-

2019.03.08   11:30-12:00

2019.03.22   11:30-12:00

9

 

Úri u. 18. I. em. 3.

1

komfortos

45

83.119,-

2019.03.08   12:15-12:45

2019.03.22   12:15-12:45

 

  • piaci_lakaspalyazat_2019 február.pdf