Aljegyző

Aljegyző: dr. Brezoczki Erika Erzsébet

Telefonszám: +36 1-458-3028
E-mail: aljegyzo@budavar.hu

A Jegyző helyettesítésén túl ellátja a Népjóléti-, Szervezési és Iratkezelési csoport irányítását.

 Szervezési Csoport
- az önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítése,
- a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének, működésének adminisztrációs és technikai segítése,
- a testületi ülések szervezése: meghívók elkészítése, egyes előterjesztésekhez adatgyűjtés és összeállítás,
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
- a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
- koordinálja a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,
- ellátja a civil szervezetek számára kiírt pályázat kiírásával lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- a hivatali igazgatási, ügyfélszolgálati munka korszerűsítésének előkészítése,
- koordinálja az elektronikus közigazgatás, elektronikus ügyintézés fejlesztését,
- az informatikai fejlesztési, adatvédelmi, adatbiztonsági feladatok végrehajtása,
- a hivatali informatikai rendszer üzemeltetésének irányítása.

Népjóléti csoport
- az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési és a Helyi Esélyegyenlőségi Program koncepciójának előkészítése, az ezt megvalósító rendszer működtetése, a támogatások, kedvezmények, segélyek útján,
- döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó egészségügyi igazgatási ügyekben,
- ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal,
- ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat - kivéve a munkaszerződés megkötését és a jogviszony megszüntetését; feladata a közszolgáltatás szervezése, pénzügyi elszámolása.
- ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat, 
- koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és sport-intézményeinek tevékenységét,
- döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási, művelődési és sport ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási ügyekben.

Iratkezelő Csoport
Ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat, és összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet.